شگفتی های گل رز؛ اجتناب کرده اند کاهش پوند به همان اندازه معامله با دیابتروغن گل رز را می توان برای تسکین زیتس استفاده کرد از شناخته شده به عنوان منصفانه داروی عادی اطمینان بخش استفاده تبدیل می شود.