شهید مظلومی که مدت ها زیارت قبرش ممنوع بود


شهید مظلومی که مدت ها زیارت قبرش ممنوع بودعقیق: موضوع این نوشتار کوتاه یکی از شهدای انقلاب خمینی (قدس سره) و بهه است.شرح مقام معظم رهبری یکی از استوانه هاانقلاب اسلامی در پیشبرد دستور کار انقلاب نقش داردگیر و بیروش دیگری دارد؛ اما متأسفانه باید گفت نهفقط به هر شکلییادی از این شهید بزرگوار نیستبودن؛ درعوض، حتی تصویری از او در هیچ کجا پست نشده است. بهبه ویژه در مدرسه فیضیه که این شهید به خاطر مبارزه با رژیم ستمشاهی به این مدرسه نزدیک است.شاهی پرداخت.

شهیدی که دارای آیات عظامی چون: مرعشی نجفی و پسندیده (رضی الله عنه) قم و آیات بود.الله فقیه امامی و شهید منتظری (ره) در اصفهان و شهید آیاتالله سعیدی (رضی الله عنه) در تهران با بزرگانی چون آیات تشییع جنازه او را ترتیب داد.خدااعظمی میلانی (ره) بر شهید آیتالله بهشتی و آیات مردهالله هاشمی رفسنجانی به خانواده اش کمک مالی خواهد کردارایه شده

شهید قریشی همان کسی است که در تهران و قم تشییع جنازه رژیم ستمشاهی برای او برگزار شد.شاهی مشکل ساز شد. شهیدی که دولت بدون مهر پهلوی نیز مزار و یاد او را ترسانده بود و برای شناسایی مهمانان و گزارش سازمان ساواک متوفی، نگهبانی به مزار مطهر این شهید گماشته شد. پس تا ماهزیارت قبر او حرام بود.

حجره این شهید بزرگوار در مدرسه آیتخدااعظمی بروجردی (ره) (خان) مرکز جنگها و جنگاوران بود. اگر کسی بخواهداو می خواست فعالان سیاسی را بشناسد، اولین نامی که می دانستشنیده شد نام شهید سید محمدکاظم قریشی خمینی (ره) بود. زمانی که سیستم فشار بدی داردشاهی با پذیرش لایحه ننگین، آبروی مسلمانان و ایرانیان را خدشه دار کردمال کرد که با شجاعت کامل و ستودنی به حمایت از نهضت امام خمینی (ره)، شهید والاغر حجت برخاست.اسلام سید محمدکاظم قریشی خمینی (ره) بود. زمانی که این شهید در ساواک مخوف مورد شکنجه و بازجویی قرار گرفتبدون ذره به آنها بدهیدترس با شجاعت به پایان می رسداو گفت:

من از قانون مصونیت مستشاران آمریکایی (کاپیتولاسیون) و تبعید آقای دکتر انتقاد کردم. برای آقای خمینی دعا کنید. خمینی.و این انتقاد وظیفه من در قبال جامعه استمیدانم

صحبت از روی منبر روح شیطانی شاه مرتجیکردها، عده‌ای برخاستند و از ترس مسجد را ترک کردند. اما از گفتن حقیقت نترسید.

دوستان شهید

برخی از دوستان این شهید بزرگوارکیفیت و موفقیت انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

حضرت آیتالله سید علی خامنه ایای (رهبر معظم انقلاب اسلامی)؛ آن هم یک سلول استوی در مدرسه آیات شهید استالله بروجردی (قدس سره) (خان) از یاران و دوستان او در این جنگ بود. حضرت آقا همیشه از ایشان می آیدعنوان یک فرد شجاع و شادخلق شهیدی مصمم و بزرگوار است و او را از استوانه یاد کردیک سازمان انقلابی اسلامی که در حضورش درخت انقلابی محکم آبیاری شدآنها می دانند و می توانندآیات را می شناسندالله سید محمد خامنه ایایشان (برادر مقام معظم رهبری) نیز از حجرهآه توشهید قریشی در مدرسه خان قم و درباره شهید می بودمی گوید: آقای قریشی آدم خوبی استاو شخصیت فوق العاده و اخلاق خوبی داشت.

شهادتاسلام و مسلمین محمدحسن رحیمیان; وی از دوستان رزمنده شهید قریشی بود که حجره اش در مدرسه آیت بودالله بروجردی (قدس سر) (خان) بهدفتر مرکزی تهیه و توزیع جزوات و اطلاعیه هاقیام گنجانده شده استانجام داد

شاهد

آقای محمدعلی شهبازی خروجیآیات شهید قریشی آخرین ساعات زندگی خاکی حجت بوداسلام قریشی چنین توصیف شده استباتل: درست استمرحوم (شهید قریشی) وضعیت قبل از فوتشآنقدر بد بود که نمی توانست چشمانش را باز کندو نیمی از بدنش خشک شده بود. علاوه بر این حق ادرار نداشت. دکتر افتخارزاده که حضور داشتند می توانندگفت: سکته کرد. ما این را داریمدر زندان را زدیم و گفتیم: پدر! این سید مرد و بعد از مدتی آمدند و به او قرص های سفید دادند. بعد رفتیم ناهار بخوریم که دیدیم سید نیست. گفتند: او را بیرون آوردند. رفتم و پشت درز ایوان آهنی کاخ شماره دو را نگاه کردم. سید را دیدم که در پتو پیچیده بودو دیگر پاسبان ها او را احاطه کرده اندهنجار تمسخر استآنها می گویند، این دیوانه استانجام دهید و انجام دهیدبعداً یک پلیس از آن پلیس خندیدندخوب و حلالمتولد شده بهنام امینی – که خبر را برای ما می آورد – به من گفت: این سید را به بیمارستان بردند. اما چون سریع او را نزد دکتر نیاوردند، با اینکه او را با اکسیژن وصل کردند، کارش تمام شد.

آری این شهید در ۱۵ مرداد ۱۳۴۴ در اوج غربت به شهادت رسید و با تشییع زیبا در تهران و قم که پیکر رژیم سفاک پهلوی را به لرزه درآورد، به دیدار پروردگارش شتافت تا باشد. آنجا باش. برگ زرین تاریخ انقلاب اسلامی خمینی و حامیان نظام برای آبروریزی خون او. زندگینامه این شهید را در کتاب ستارگان حرم اختران حریم معصومه (س) کتاب ۳۱ صفحه ۲۴۷ با عنوان طلایه داران جهاد بخوانید.

سعید پارسا ارسنجانی

PSمی بینم:

۱. اندیشه های شهید از دیدار با مقام معظم رهبریبه نقل از ستارگان مقدس: اختران حریم معصومه (سلام الله علیها)، جلد ۳۱، صفحه ۲۴۷;

۲. همان;

۳. خاطرات آقای محمدعلی شهبازی از مراسم تشییع شهید قریشی در تهران; وقایع انقلاب اسلامی خمین، صفحه ۸۷.