سپیدکوه، مکانی ، محرومیت بنیاد علوی اجتناب کرده اند لنده + عکسها.


سپیدکوه، مکانی این روزها، محرومیت بنیاد علوی از لنده + تصاویر.

به گزارش تابناک کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد; رئیس بنیاد عمران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبادانی شهرستان لنده در ماه های فعلی اجتناب کرده اند روستاهای غرب وسط لنده بازدید کرد کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به ساختمان های شهرستان کوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپید یکی اجتناب کرده اند این مناطق مصادره شد.

در آن نقطه مشاور بنیاد علوی در لنده به افسران بومی قول رفع مشکلات بزرگراه ها را داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون همراه خود تحویل داد کمتر اجتناب کرده اند ۲ ماه این وعده محقق شده است.

نیکبخت در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود «تابناک» اجتناب کرده اند تحریک کردن ماموریت راه کشاورزی در محدوده سپیدکوه خبر داد.

رئیس وسط بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود لنده اظهار داشت؛ در پی تخریب مناطق بهبود نیافته، این بار مصالح راهسازی بنیاد علوی به شهر مرزی کوه اسپید منتقل شد به همان اندازه بیشترین خواستن افراد را برطرف تدریجی کدام ممکن است بزرگواران این محل قرارگیری می توانند در این سیستم اساس باشند. .

او منصفانه مهندس خوش چشم انداز شد. ماموریت ارتباطی کوه اسپید همراه خود رهن بیش اجتناب کرده اند منصفانه میلیارد تومان تحریک کردن شد.

بازگشایی، دوباره کار کردن ساختمان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پل‌ها در راه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها ارتباطی می خواست شهرستان توسط بنیاد علوی انجام می‌شود.

سپیدکوه، مکانی این روزها، محرومیت بنیاد علوی از لنده + تصاویر.