سفر اربعین انعکاس مومن + فیلمشیخ حسین انصاریان در گفتگو با عقیق:

استاد حسین انصاریان در گفت و گو با عقیق درباره اهمیت زیارت اربعین گفت: زیارت اربعین نشانه مومن است.

عقیق: استاد حسین انصاریان در گفتگو با عقیق درباره گستردگی زیارت اربعین گفت: زیارت اربعین جلوه ای از مومن است.

ویدئوی این مصاحبه را در زیر مشاهده کنید:

تعداد سفر: ۶