سازمان ملل: کنار گذاشتن سلاح‌ها در زمان فرا رسیده است


سازمان ملل: کنار گذاشتن سلاح‌ها در زمان فرا رسیده است

مقام ارشد سازمان ملل با اشاره به پناهنده شدن بیش از یک میلیون نفر از مردم در طول هفت روز گذشته گفت که زمان آن فرا رسیده است تا با کنار گذاشتن سلاح ها در این کشور، برای میلیون ها نفر دیگر داخل کابین کمکهای نجاتبخش مهیا کرد.


به گزارش نا به نقل از سیانان، یک مقام ارشد سازمان ملل با اشاره به پناهنده شدن بیش از یک میلیون نفر از مردم مردم در طول هفت روز گذشته گفت که زمان آن فرا رسیده تا با کنار گذاشتن سلاح ها در این کشور، برای میلیون ها نفر دیگر در داخل کشور. نمک‌های نجات‌بخش مهیا کرد.


“ایلیپو گراندی” ‌ک یمیسیونر ارشد ‌سازمان ملل در امور پناهندگان گفتند


یر در ادامه افزود: «زمان آن فرا رسیده تا سلاح‌ها در داخل آن کنار گذاشته شودانتهای پیام /

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت