زیر نور ماه (فروک حرم) ساخته سید محمدرضا نوشور موزیک+فیلمانتظار هر جمعه شب:

نماهنگ فراق حرم با صدای سید محمدرضا نوش ور با شعری از سید علی افضلی و تدوین علی افسری توسط موسسه عقیق منتشر شد.

عقیق: نماهنگ (فرق حرم) با صدای سید محمدرضا نوش ور با شعری از سید علی افضلی و تدوین علی افسری توسط موسسه عقیق منتشر شده است.

تعداد سفر: ۴

تعداد سفر: ۲