زیر نور ماه (باب القبله) با صدای حاج محسن عربخالکی + فیلمهر شب جمعه انتظار می رود:

نماهنگ (فرق حرم) با شعر و شعر حاج محسن عربخالقی و تنظیم علی افسری توسط موسسه عقیق از مجموعه زیر نور ماه منتشر شده است.

عقیق: نماهنگ (فرق حرم) با شعر و شعر حاج محسن عربخالقی و تنظیم علی افسری توسط موسسه عقیق منتشر شده است.

تعداد سفر: ۱۱

تعداد سفر: ۲