«زِد پروتو» ۲۰۲۳؛ خودروی مفهومی نیسان
اکنون پس اجتناب کرده اند تحویل داد حدود ۹ ماه، شرایط حضور دسترس در بازار ۳۷۰ زد فراهم شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید براساس گزارش‌های نیسان، خودروی مذکور ابتدا دسترس در بازار ژاپن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود به سختی تاخیر روانه آمریکا می‌شود.