رویای پناهگاه؛ غمی کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند از دست دادن زندگی داشتماین سیستم مسکن پس اجتناب کرده اند مسکن اظهار داشت:

خانم مریم قربان در حالی کدام ممکن است توسط خودم در این سیستم پس اجتناب کرده اند از دست دادن زندگی حضور داشت، ضمن تشریح تخصص شخصی اجتناب کرده اند از دست دادن زندگی کوتاه مدت اظهار داشت: «پاداش» رویای معبد «فریادی بود کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند از دست دادن زندگی بافت کردم.

عقیق: خانم مریم قربان در حالی کدام ممکن است توسط خودم در جاری جابجایی به این سیستم از دست دادن زندگی کوتاه مدت بود، اظهار داشت: “رویای حرم” فریادی بود کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند از دست دادن زندگی شنیدم.

این ادعا سال قبلی توسط حاج مجتبی رمضانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعر ناصر دودانگه در وسط عقیق دقیق شد. (مونا)

ویدیوی این بازخورد را در زیر تماشا کنید:

نتایج: ۸۱