روشی جدید برای سوئیچ بخشی اجتناب کرده اند استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس


روشی جدید برای انتقال بخشی از استقلال و پرسپولیس

الگو تامین سهام ۲ گروه اجتناب کرده اند شناسایی شده است ترین گروه های پایتخت یکپارچه ممکن است داشته باشد.


به گزارش ایلنا، پس اجتناب کرده اند اینکه هواداران استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس تهران پس اجتناب کرده اند دسترسی فرابورس توانستند سهام این ۲ گروه را خریداری کنند، این الگو در مسیر درست حرکت کنید جدیدی یکپارچه ممکن است داشته باشد.


به آگاه حسین قربان زاده، رئیس گروه شخصی ملت، سهام این ۲ گروه {در این} مدت به صورت بلوکی تامین تبدیل می شود.


۱۷ به همان اندازه ۲۰ نسبت باید در بلوک ها حاضر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر دهندگان تقاضا های شخصی را برای آزمایش ظرف ۲ به همان اندازه ۲ ماه بلند مدت کشتی می کنند.


انتهای پیام/