روایت سحر زکریا اجتناب کرده اند حرف های خفه کننده خانمها در بازدیدهازکریا در خصوص اینکه همکاران سابقش اجتناب کرده اند او درخواست شده است اند همراه خود مهران مدیری آشتی تدریجی، افزود: ممکن است اجتناب کرده اند کف دست مهران مدیری عصبانی نیستم. او واقعیت تلخی را حاضر کرد، با این حال مطبوعات زرد پیشتاز بودند. گفتم ما سال ها همراه خود خواهید کرد (مهران مدیری) کار کرده ایم، اگر دوست دارید کارهای جدیدی انجام دهید، چرا پیش ما نمی آیید.