رضایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارضایتی اجتماعی اجتناب کرده اند مرتب سازی کار با هم بین روابط اجتماعی ناشی تبدیل می شود


رضایت و نارضایتی اجتماعی از نوعی تعامل بین روابط اجتماعی ناشی می شود

مدیرکل روابط نهایی واحد نفت بر اهمیت وضعیت روابط نهایی در گروه ها تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این می تواند یک مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار اساساً مبتنی بر روابط نهایی، رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات حاکمیتی است.


به گزارش ایلنا، علی فروزنده، مدیرکل روابط نهایی گروه صنعت نفت در دیدار همراه خود تولید دیگری اعضای ستاد هفته پوشش گذاری روابط نهایی همراه خود خاص اهمیت موقعیت روابط نهایی در گروه ها ذکر شد: بخش مهمی اجتناب کرده اند این امر به خوانایی ناشی تبدیل می شود. به این واقعیت کدام ممکن است اهمیت کار روابط نهایی به خوبی درک نشده هر دو آنطور کدام ممکن است باید ترتیب نشده {است تا} تصویری دقیق حاضر شود.


وی در خصوص اقداماتی کدام ممکن است حدس و گمان به در روابط نهایی روابط نهایی نفت انجام شود، ذکر شد: سه مکانیزم عمومی روابط نهایی را بازرسی کرده ایم کدام ممکن است به زیرگروه ها قطع می شوند. در قدم اول باید اصلاح کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر نفت را در گروه دقیق کنیم. تصویر حال دقیق نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه گزینه ها خطا بر ایده تصویر بی وفا گرفته تبدیل می شود.


مدیرکل روابط نهایی واحد نفت همراه خود خاص اینکه برای ما حیاتی است کدام ممکن است علیرغم انجام محدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکم این گروه بتوانیم در روابط نهایی تصویر مثبتی داشته باشیم ذکر شد: ما قادر هستیم شناخته شده به عنوان خوب اتصال به {این مهم} برسیم. به حاضر پیشنهادات سازنده تا حد زیادی شکسته نشده دهید، ما در گروه شخصی به خوبی شناسایی شده است ایم.


فروزنده ذکر شد: بین ۸۰ به همان اندازه ۱۰۰ میلیارد دلار در صنعت نفت در جهان پارس جنوبی کرده ایم. متعاقباً با بیرون روابط نهایی هیچکس {نمی تواند} دانش دقیقی حاضر تنبل از ما شناخته شده به عنوان روابط نهایی همه دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختارهای نهادی مورد نیاز را داریم.


وی ذکر شد: افزایش وجهه نفت در بین کارگران ما گام دوم است. اگر کارگران در نظر گرفته شده نکنند کدام ممکن است کار سختی انجام می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه وظیفه هایی به آنها محول تبدیل می شود، بالقوه است کار شخصی را همراه خود کنجکاوی انجام ندهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ممکن است در نتیجه ناکارآمدی هر دو اختلال شود. {در این} مورد موقعیت روابط نهایی فوق العاده مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده است.


سپس مدیرکل روابط نهایی بخش نفت دانستن درباره فینال پوشش اظهار کرد: اختصاص داده شده هستیم صنعت نفت را به صورت تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ سیاسی ترتیب کنیم. این بدان معناست کدام ممکن است به همان اندازه حد امکان تهاجمی، در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادانه کار کنید. این احتمال وجود دارد خوب رویای ترس آور باشد، با این حال در سایه مقامات حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش جدید نفت، در جاری پایان دادن شدن است.


به آموزش داده شده است فروزنده، بدست آوردن به این هدف درهم آمدن است کدام ممکن است تصویر گروه اجتناب کرده اند طریق روابط اجتماعی به زیبایی به دنیای سطح منتقل شود. وقتی این تصویر {به درستی} حاضر شود، درو کردن مورد پیش بینی ما محقق ممکن است.


او ذکر شد: «در پایان، ما باید ببینیم روابط نهایی چه کاری ممکن است انجام دهد به همان اندازه گزارشی دقیق اجتناب کرده اند مسائلی کدام ممکن است همراه خود آن مواجه است حاضر تنبل.» گسترش کاری کدام ممکن است او انجام می دهد باید به مقیاس ای باشد کدام ممکن است توانایی داشته باشد گزارشی صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی اجتناب کرده اند سازمانش حاضر دهد.


مدیرکل روابط نهایی اداره کل نفت افزود: اینها خوب سری اشیا است کدام ممکن است آرم می دهد موضوع روابط نهایی چقدر اهمیت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین رضایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارضایتی در گروه {به دلیل} ماهیت مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری کدام ممکن است در جاری انجام است، اساساً مبتنی بر روابط اجتماعی، رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات است.»


{در این} مونتاژ علاوه بر این سید غلامرضا کاظمی رئیس شورای سیاستگذاری، امیرعباس تقی پورعضو شورای سیاستگذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهنام تقی پور دبیر هفته روابط نهایی حضور داشتند کدام ممکن است پیرامون موضوع مناسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامگذاری امسال سخنرانی کردند.


انتهای پیام/