راه آهن یزد در سال قبلی ۱۹ میلیون تن کالا جابه جا کرده است«رحمت رحمت نژاد» اجتناب کرده اند استفاده راه آهن یزد در سال قبلی می گوید: طی دهه ۱۴۰۰، ۱۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۰ میلیارد تن چرخ دنده معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدنی تجاری در مناطق کلیدی راه آهن یزد اجتناب کرده اند جمله چادرملو، چغارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گندله سازی اردکان سفارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستقر شد.

وی همراه خود ردیابی به وظایف ۲۹ درصدی اداره کل راه آهن یزد از طریق ملت، تصریح کرد: در وسط مورد بازرسی، در مجموع ۱۳ میلیون تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹۰ میلیارد تن چرخ دنده معدنی، کنسانتره را انتخاب کنید و انتخاب کنید گندله اجتناب کرده اند اساس های فلزی ایران مرکزی وارد شده است. چغارت)، گندله سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن اردکان در چادرملو برای ذوب آهن اصفهان، ذوب آهن اصفهان، فلز خوزستان بدست آوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند کالا به بندرعباس حمل شد.

رحمت نژاد خاطرنشان کرد: در مسیر درست حرکت کنید تناژ طی سال مورد بازرسی، رقم ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵۰ میلیارد تن کالا اجتناب کرده اند قبیل اسفنج، آهن، بالاست، گندم، گوگرد نپخته، آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر چرخ دنده {در این} اداره کل کاهش کشف شد. سال قبلی شاهد انبساط ۴ درصدی {در این} بخش بودیم.

وی همراه خود ردیابی به جایگاه منحصر به شخص قلمرو یزد در گزارش تن بار بار بین راه آهن ملت، افزود: سال قبلی انواع زیادی از ارسالی ۵ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ میلیون تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستور در حرکت {بوده است}. در مجموع شش میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۰ تن گزارش شده است.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی راه آهن یزد، این اداره کل در سال قبلی همراه خود صادرات ۱۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۵ تن طیف گسترده ای از کالا اجتناب کرده اند قبیل فلز، میلگرد، شیشه، کاشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نایلون، کمتر از ۱۷۰ نسبت انبساط را نسبت به سال ۱۳۹۹ به گزارش رساند.