راه‌های فوری کاهش زیتس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوش روی صورتاجتناب کرده اند بلعیدن آب آغاز می‌کنیم. بلعیدن آب کافی در دوره روز باعث می‌شود کدام ممکن است منافذ و پوست خواهید کرد به مقیاس کافی آب داشته باشد.۴ لیوان در روز آب بنوشید چرا کدام ممکن است بلعیدن آب باعث می‌شود کدام ممکن است هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافذ و پوست شخصی را اجتناب کرده اند حمله میکرو ارگانیسم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سموم محفوظ نگه داریم.