دیدار همراه خود سران لشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشوری چه دستاوردی برای سینما داشته؟


محمد تاجیک، روزنامه‌نگار بخشٔ سینمایی، در یادداشتی همراه خود عنوان «دیدار همراه خود سران لشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشوری حدس و گمان به چه دستاوردی برای سینمای ایران داشته باشد؟» نوشت:

این دیدار برای گروه‌هایی چون نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت خارجه هم حدس و گمان به دستاوردی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو ساده اقدامی نمایشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانور امکانات است.

دیدار سرپرست مسئله بنیاد سینمایی فارابی، همراه خود سران لشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشوری اجتناب کرده اند فرماندهان سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی گرفته به همان اندازه مسئولان وزارت خارجه، {در این} تعدادی از وقت جدیدترین، عمق گرفته است. حتی شخصی وزیر ارشاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رییس گروه سینمایی هم، این کمیت اجتناب کرده اند چنین دیدارهایی را نداشته‌اند. باید خاص شود کدام ممکن است چنین دیدارهایی حدس و گمان به چه دستاوردهایی برای سینمای ایران داشته باشد؟ حتی این دیدار برای گروه‌هایی چون نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت خارجه هم حدس و گمان به دستاوردی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو ساده اقدامی نمایشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانور امکانات است.

حتی به نظرم شخصی آقای خزاعی شناخته شده به عنوان {کسی که} سال‌ها دبیر جشنواره‌های ارزشی مثل حفاظت مقدس بوده، این کمیت اجتناب کرده اند دیدار همراه خود سران لشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشوری نداشته است.

خواه یا نه این دیدارها دیدارهای نمایشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه نوع مانور امکانات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اینکه واقعاً حدس و گمان به معرفی شده است‌ای برای سینمای ایران داشته باشد؟

خواه یا نه اینقدر کدام ممکن است در بنیاد سینمایی فارابی بر روی سران لشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشوری باز است بر روی هنرمندان نیز باز است؟

شناخته شده به عنوان {کسی که} حدود بیست سال است خبرنگار سینمایی‌ام به یاد ندارم حتی در دوران حاکمیت ۸ ساله اصولگرایان در زمان احمدی نژاد، اینقدر سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمدهای سران لشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشوری به حداقل یک وسط سینمایی صورت گیرد، چه در زمان ریاست آقای جعفری جلوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در زمان ریاست آقای شمقدری.

نگارنده اتفاقاً فارغ اجتناب کرده اند عوامل سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب کشیدن گروه سینمایی، اجتناب کرده اند زمان روی کار روبرو شدن محمد خزاعی در گروه سینمایی، سعی کردم نقد راستگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسوزانه‌ای نسبت به گروه سینمایی داشته باشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به در اطراف اجتناب کرده اند حب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بغض به کار کردن این گروه بپردازم.

ولی همراه خود ملاحظه به شرایط ظریف کنونی، حس می‌کنم حتی در بین اصولگرایان معتدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصف هم، شاید حس غیر استفاده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشی بودن چنین دیدارهایی وجود داشته باشد چه برسد به اشخاص حقیقی تولید دیگری کدام ممکن است احتمالاً بازخورد انتقادی شدیدتری {در این} مورد دارند.

امیدوارم اینقدر کدام ممکن است سرپرست بنیاد سینمایی فارابی وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان برای دیدار همراه خود سران لشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشوری می‌گذارد برای دیدار همراه خود سینماگران هم بگذارد.

انتهای پیام