در بازدید محمدرضا جلالی فرماندار لنگرود به در کنار جهاد کشاورزی آبیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطاقور بخشدار سردانه اجتناب کرده اند وضعیت آب کشاورزی روستاهای اطاقور همراه خود اهالی روستا در خصوص آب کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع در تعمیر مشکلات بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر شد.
در بازدید محمدرضا جلالی فرماندار لنگرود به در کنار جهاد کشاورزی آبیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطاقور بخشدار سردانه اجتناب کرده اند وضعیت آب کشاورزی روستاهای اطاقور همراه خود اهالی روستا در خصوص آب کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع در تعمیر مشکلات بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر شد.