دروغ بگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافت کرد باش!


گروه ایرنا اقامت – رفتن با را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اغراقی در کار نیست؛ مثل خیلی اجتناب کرده اند جلوه‌های  اقامت کدام ممکن است پایه در سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باورهایمان داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پس جنبه‌های اقامت مدرنیته به فراموشی سپرده شده‌اند، ورزشی‌های دسته‌جمعی استاندارد هم جایگاه دقیق خودشان را اجتناب کرده اند کف دست داده‌اند. {چه کسی} اجتناب کرده اند خاطرش گذشت است کدام ممکن است سال‌ها پیش هر کوچه پر اجتناب کرده اند هیاهوی کودکان بود؟ کوچه‌ها فضایی برای بروز هیجانات کودک‌ها بودند. کوچه‌هایی کدام ممکن است در ساعاتی اجتناب کرده اند در یک روز واحد‌روز، صدای لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگرم کننده کودک‌ها اجتناب کرده اند آن بلند می‌شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اهالی محل را همراه خود خودش در کنار می‌کرد. حالا با این حال اوضاع فرق کرده است. تولید دیگری ۹‌تنها صدای سرگرم کننده کودک‌ها به بلندی همه وقت شنیده نمی‌شود کدام ممکن است حتی مخلوط‌های خانوادگی هم تولید دیگری بومی برای ورزشی‌های عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد نیست؛ حالا هرچه هست، بلوف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودست زدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مافیا کدام ممکن است ماهیت آن‌ها، هیچ تعلق خاطری به ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت مان ندارند.

دروغ بگو و برنده باش!

 *** دورهمی به صرف مافیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوف

حالا فارغ اجتناب کرده اند همه ورزشی‌های یادآوری‌انگیز کودکی مثل بالابندی، خاله‌ورزشی، خروس‌جنگی، شاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر، عموزنجیرباف، لی‌لی، هفت‌سنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده‌های ورزشی تولید دیگری کدام ممکن است جایشان را به ورزشی‌های کامپیوتری داده‌اند، ورزشی‌های دسته‌جمعی خانوادگی هم به چنین سرنوشتی دچار شده‌اند.  بعد از همه کدام ممکن است تقصیری هم ندارند؛ انگار اقامت آپارتمان‌نشینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود ایمنی در جاده‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوچه‌ها، سبک اقامت کودکان را {به سمت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سویی تولید دیگری برده است. برای همین است است کدام ممکن است ، تولید دیگری کمتر کودکی است کدام ممکن است بین دسته پلی‌استیشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید توپ فوتیال، دومی را انواع تنبل؛ به شبیه به‌ابعاد هم تولید دیگری ورق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاغذهایی کدام ممکن است همه اشخاص حقیقی خانوار را به بهانه اسم‌فامیل در اطراف هم مخلوط می‌کرد، خاطرخواه کمتری دارند به همان اندازه سریع ورزشی مافیا کدام ممکن است مورد نیاز است همه به هم دروغ بگویند به همان اندازه آخر عده‌ای پیروز میدان باشند:« عصر به عصر هم کدام ممکن است می‌گذرد، این جریان جدی تر می‌شود، چرا کدام ممکن است باز ما یادآوری‌ای همراه خود اسم‌فامیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی‌های این‌چنینی داشتیم با این حال کودک‌ها ما کدام ممکن است تولید دیگری حتی مانکن ورزشی کردن آن را هم یاد نخواهند گرفت؛ انگار کدام ممکن است این ورزشی‌های عجیب و غریب {به سمت} منسوخ شدن حرکت می‌تنبل.» این را مهری موسوی، رواشناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور خانوار می‌گوید کدام ممکن است معتقد است کدام ممکن است اگر کف دست روی کف دست بگذاریم، هرچه زمان جلوتر می‌رود، همه دارایی‌های عجیب و غریب‌مان را اجتناب کرده اند کف دست می‌دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجبوریم کدام ممکن است همراه خود علائق عصر جدید خو بگیریم: «علائقی کدام ممکن است متاسفانه برگرفته اجتناب کرده اند پایه‌های غربی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشی برای ایده خانوار در ملت ما ندارد.»

دروغ بگو و برنده باش!

*** زیبایی شناختی کدام ممکن است فراگیرش می کنیم

همه‌عامل محدود به رسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای بومی خوب استان نیست؛ اما علاوه بر این خیلی وقت است کدام ممکن است ورزشی‌های بومی هم وارد این چرخه شده‌اند. همانقدر کدام ممکن است هر شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیاری، غذاهای محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد جهان خودش را دارد، این موضوع کسب اطلاعات در مورد ورزشی‌های استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانی هم صدق می‌تنبل. ورزشی‌هایی کدام ممکن است در هر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهری، رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوی متفاوتی دارد. برخی اجتناب کرده اند ورزشی‌ها به لحاظ اجتماعی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی در اکثر عوامل ایران مشترک هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین‌جاری، برخی اجتناب کرده اند ورزشی‌ها به طور بی نظیر به سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی لهجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گویش جهان خاصی اختصاص دارد. ورزشی‌هایی کدام ممکن است برگزاری‌اش در دل مخلوط‌های خانوادگی، آنقدر به مذاق همه خوش می‌به اینجا رسید کدام ممکن است دل کودک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان‌های محفل را به سنت بومی خودشان خوب و دنج می‌کرد. با این حال تولید دیگری مثل روزهای قبلی نیست؛ کمتر عضو کوچکی اجتناب کرده اند خانوار است کدام ممکن است تمایلی به گوش دادن به یادآوری‌های عجیب و غریب، دیدن لباس‌های بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی انصافی به خرج دادن بر روی تکه‌کلام‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیین بومی‌شان دارد. انگار کدام ممکن است تولید دیگری جاذبه سنت‌های هر شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا، توان مقابله همراه خود سنت همه‌گیری یادآور مافیا را اجتناب کرده اند کف دست داده است.

دروغ بگو و برنده باش!

*** بلوف زدن در مقابل اسم فامیل

همین کدام ممکن است اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید کله یکی اجتناب کرده اند {اعضای خانواده} همراه خود متعدد کاغذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیردستی پیدا می‌شد، یعنی بساط اسم فامیل به راه است. اسم‌فامیلی کدام ممکن است نهایتش مبارزه‌جهانی به راه می‌افتاد کدام ممکن است چه‌کسی زودتر توقف ورزشی را گفتن کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا چه کسانی همراه خود غیر صادقانه، همچنان مشغول نوشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره پر کردن ستون‌های باقی‌مانده‌شان هستند. با این حال حالا تولید دیگری خبری اجتناب کرده اند این کاغذها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیردستی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودکارهای رنگی نیست کدام ممکن است حداقل در کل ورزشی به سختی در نظر گرفته شده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزی یاد بگیریم. حتی تولید دیگری پانتومیم هم شناخت سابقش را ندارد؛ پانتومیمی کدام ممکن است خوب روزی در فیلم‌های تلویزیونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینمایی جا داشت با این حال حالا طرفدارانش به کروی پای سینه‌چاکان مافیا نمی‌رسند. افرادی که اجتناب کرده اند وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول‌شان می‌گذرند به همان اندازه تعدادی از ساعتی را در مخلوط‌های دلپذیر بگذرانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانند پیروز بین جماعت ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مافیاها باشند.  هرچه هست خوب عده موقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت است کدام ممکن است هیچ خوب ارزش افزوده‌ای به ورزشی‌کنندگان اضافه نمی‌تنبل. اما علاوه بر این آدم‌ها خودشان را به آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقل می‌زنند کدام ممکن است همراه خود دروغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرافکنی، شخصیت دقیق خودشان را اجتناب کرده اند هم‌ورزشی‌های‌شان مخفی کنند. این {همه آن} چیزی است کدام ممکن است در دل ورزشی مورد پسند ، یعنی مافیا گنجانده شده است. مافیایی کدام ممکن است در بهار سال ۱۹۸۶ در خوابگاه دانشجویان دانشکده مرکزی مسکو آغاز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودش را به ایران هم رساند. فرم اجتناب کرده اند ورزشی دسته‌جمعی کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند رموز موفقیت آن اینجا است کدام ممکن است همراه خود چشم اندازها کم قابل اجراء است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی تولید دیگری به یک زن و شوهر ورق کاغذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودکار هم احتیاجی ندارد. با این حال مافیا هم مثل چندین موضوع تولید دیگری، موافقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفانی دارد؛ موافقانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند روحیه جنگندگی گیمرها در کل ورزشی به معنای امتحان شده انسان در اقامت معاصر یاد می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفانش هم اجتناب کرده اند دروغگویی، فریبکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل شک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهمت شناخته شده به عنوان ایده ها ضد خوب ارزش این ورزشی یاد می‌کنند. با این حال متخصصان زیبایی شناختی، فارغ اجتناب کرده اند این استدلال‌ها، سوئیچ آن را در مقابل همه ورزشی‌های عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد کدام ممکن است پایه ایرانی داشتند را اجتناب کرده اند بی نظیر‌ترین ضربه‌های ورزشی مافیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی‌هایی شبیه به آن است می‌دانند.

دروغ بگو و برنده باش!

*** در اطراف زدن مافیا

می‌خواهد اسمش اصلاح مذاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلیقه باشد به همان اندازه تحمیل سنت غربی؛ هرچه کدام ممکن است هست، ما را وارد جریانی کرده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند دستور را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایه خودمان فضا گرفته‌ایم. واقعیتی کدام ممکن است جای انکاری برایش {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به ۱ بازنگری اساسی دارد. اگر قرار باشد یک بار دیگر این ورزشی‌های بومی، استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی‌هایی کدام ممکن است پایه در سنت کشورمان دارد را به مخلوط‌های خانوادگی برگردانیم، خواستن به ۱ تبدیل کردن زیبایی شناختی حسابی داریم؛ اجتناب کرده اند آن تغییر شکل دهنده‌هایی کدام ممکن است زمانبر {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد نیاز است کدام ممکن است مقیاس جدیدی اجتناب کرده اند سنت‌مان را روی کار بیاوریم به همان اندازه امکانات مقابله را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا زدن مافیای جالب را داشته باشد.

دروغ بگو و برنده باش!

بدیهی است کدام ممکن است در شرایط کنونی، در جهانی اقامت می‌کنیم کدام ممکن است در آن خم شدن به اقامت مدرنیته، جای متعدد اجتناب کرده اند عرف‌های زیبای قبلی را گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت به دوران قبلی قابل دستیابی نیست مگر همراه خود حاضر امکان‌های جالب‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدیدتر اجتناب کرده اند آنچه کدام ممکن است در اختیار جوان‌های در امروز است با این حال در قالب زیبایی شناختی کدام ممکن است همراه خود ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک اقامت ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی‌مان همخوانی دارد.

*** شعرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید متل‌ها بخشی اجتناب کرده اند ورزشی‌های استاندارد بودند

خواستن به احیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش ورزشی‌های محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی همراه خود رویکردی زیبایی شناختی، از نزدیک دیده می‌شود؛ آن‌هم در شرایطی کدام ممکن است به ۱ سوراخ عمیقی در گروه رسیده‌ایم کدام ممکن است گاهی همین سنت‌های در  قالب ورزشی می‌تواند ارتباط بین‌مان همراه خود تولید دیگری اقوام را یک بار دیگر محافظت تنبل. آقای ظفری، یکی اجتناب کرده اند اهالی شهرستان رودسر گیلان است کدام ممکن است یادآوری شعرخوانی‌های بومی‌شان در روزهای کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوانی‌اش را باقی مانده است به یاد دارد:« اصولاً اوقات کدام ممکن است در اطراف هم مخلوط می‌شدیم، عمه‌هایم شعرهای بومی می‌خواندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما یاد می‌گرفتیم؛ مثلا در یکی اجتناب کرده اند این شعرها، مسافری بود کدام ممکن است شهر به شهر استان گیلان را می‌گشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری‌سازی می‌کرد. به خوبی به خاطر دارم کدام ممکن است شهرهای فراگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک رودسر را اجتناب کرده اند همین شعر یاد بدست آوردم.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا پوچی همین آموزش داده شود‌ها در محفل‌ها، دورهمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی‌هایمان تمیز است. تولید دیگری ۹ کسی اجتناب کرده اند اسم‌فامیل، اسم شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذای جدیدی را یاد می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ حواس‌شان به شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاهای فراگیر روستای‌شان مخلوط می‌شود:« به معنای واقعی کلمه هستند در دل این شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی‌های استاندارد، فرم ایران‌شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان‌گردی گنجانده شده بود کدام ممکن است آن را در هیچ ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محفلی نمی‌بینیم.» به معنای واقعی کلمه هستند، ورزشی‌های استاندارد اجتناب کرده اند نسلی به عصر تولید دیگری به صورت سینه به سینه منتقل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ما رسیده‌اند؛ با این حال چرا ما نتوانسته‌ایم آن را محافظت کنیم وآن ها را به عصر بعدی‌مان پاداش بدهیم؟