داستان {غم انگیز} ایجاد خانوار برای جوانان تحت تأثیر اوتیسم


گروه مسکن ایرنا – پسرم {به دلیل} اوتیسم غیرعادی بود، اطرافیانش {به دلیل} رفتار غیرعادی اش در نظر گرفته شده می کردند کدام ممکن است ما پسرمان را مناسب تربیت نکرده ایم، رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب کردن آنها باعث درد از حداکثر ما شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور پیوسته اجتناب کرده اند {روابط ما} همراه خود دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار کاسته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودمان را منزوی کردیم. واقعیت اینجا است کدام ممکن است پیرمردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اعضای خانواده} کودکان تحت تأثیر اوتیسم بیشتر اوقات افسرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیهوش هستند.

داستان غم انگیز شناسایی خانواده برای کودکان مبتلا به اوتیسم

ما ۳ سال است کدام ممکن است در حالت طرد هستیم

اذعان به اینکه فرزند خواهید کرد، کدام ممکن است تمام دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن خواهید کرد همراه خود او درهم پیچیده است، معمولاً به مقیاس اندوه آسیب زا نیست. وی افزود: اوتیسم عالی اختلال روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتاری است کدام ممکن است معامله با قطعی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها همراه خود اقدامات پیشگیرانه می توان اجتناب کرده اند آن پیشگیری کرد. پانته آ فراهی می گوید کدام ممکن است او نیز قابل مقایسه با متنوع اجتناب کرده اند مادران تولید دیگری اجتناب کرده اند شبیه به ابتدا دلخور را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نیاز {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون تصمیم گرفت است همراه خود {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت سازی این بیماری به خانوار های این مبتلایان کمک تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با دیگران را نیز افزایش بخشد. روزهای انکار او را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرش ۳ سال به اندازه انجامید: «پسرمان ۳ ساله بود کدام ممکن است متوجه شدیم حالش دوره ای نیست، پیش بسیار زیاد روانپزشک، روانپزشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانپزشک رفتیم کدام ممکن است همه آنها پیش آگهی داده شدند. اوتیسم ما در شرایط بحرانی بودیم عامل زیادی اجتناب کرده اند بیماری نمی دانستیم خواه یا نه این آزمایش مناسب است ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرم حدود ۳ سال در موقعیتی بودیم کدام ممکن است این واقعیت دردناک را رد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رد کنیم به همان اندازه اینکه پسرم ۵ ساله شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علایمش جدی تر شد چاره ای جز پذیرش نداشتیم.بعد اجتناب کرده اند این حادثه روزهای سختی را پایین اوج گذاشتیم.

داستان غم انگیز شناسایی خانواده برای کودکان مبتلا به اوتیسم

نوشتن با اشاره به وضعیت پسرم به ممکن است کمک کرد

علائم کودکان تحت تأثیر اوتیسم برای عجله وضعیت آنها را برای دیگران غیرعادی می تدریجی. ناآگاهی اجتناب کرده اند این بیماری همراه خود انگ در کنار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع شخصی را اجتناب کرده اند این خانوار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندانشان منزوی می کنند. پانته آ اعلام کردن می تدریجی کدام ممکن است قبلا پسرش را اجتناب کرده اند دیگران پنهان می کرد، با این حال اکنون به جایی رسیده است کدام ممکن است ممکن است در وب به پسرش اعتقاد تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون انتخاب کردن دانستن درباره مسکن روزمره او بنویسد. bang. »؛ این متن تأثیر عمیقی بر احساسات ممکن است داشت. این مسیر را یکپارچه دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده کردم کدام ممکن است شناخته شده به عنوان عالی مادر باید دانش می خواست این بیماری را برای دیگران بنویسم.

داستان غم انگیز شناسایی خانواده برای کودکان مبتلا به اوتیسم

در کمپین عبارت ممکن است همدردی نماد دهید

مادر آرین می گوید این کار باعث شده او بافت انزوا تدریجی. این مادر سایبری ذکر شد: در واقع همراه خود meting out بروشورها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش به صورت وب مبتنی بر برای او یا او متاسفیم با این حال افراد دانش کافی با اشاره به این اشکال ندارند.

داستان غم انگیز شناسایی خانواده برای کودکان مبتلا به اوتیسم

زاویه همسایه ها را نسبت به پسرم اصلاح دادم

اوتیسم اختلالی است کدام ممکن است تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی کودکان را خرس تاثیر مکان ها. به معنای واقعی کلمه هستند انصافاًً بدیهی است کدام ممکن است در چنین حالتی پیرمردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه به ویژه مادران این دسته اجتناب کرده اند کودکان تا حد زیادی اجتناب کرده اند شخصی کودک آسیب پذیر ابتلا به این بیماری هستند. نارضایتی از حداکثر اجتناب کرده اند اصلاحات طرفدار در مسکن روزمره، مصرف کردن ساده عالی نوع وعده های غذایی، اصرار بر چیزی، عدم ارجاع به دیگران، اجتناب اجتناب کرده اند تصمیم چشمی همراه خود {افرادی که} اجتناب کرده اند آنها بی اطلاع هستید، رفتارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداها را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسات غیرقابل پیش سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرخاشگری ناشی اجتناب کرده اند اصلاحات محیطی. لباس را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل خصوصی مورد پسند ترین علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال های اوتیسم در کودکان است. مادر آرین می گوید توده ها به خاطر رفتار پسرش در برابر این دیگران آزار دیده است. چون پسرش را به خاطر این مشکلات حلقه دار خطاب کردند: «با این حال روزی کدام ممکن است همراه خود پسرم قرار می گرفتیم، عده ای می گفتند پسرم به خاطر این مشکلات رفتاری حلقه دار شده است. عالی بار اجتناب کرده اند گوش دادن به این صدا اجتناب کرده اند عالی زن همسایه شوکه شدم. با این حال بر احساساتم غلبه کردم. به خودم گفتم آنها نمی دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تعهد ممکن است بود کدام ممکن است سعی کنم به آنها هشدار دهم. این دلیل است تراکت هایی کدام ممکن است {در خانه} همراهم بود برای گزارش بیماری برداشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اسکان تک تک همسایه هایمان رفتم. مدتی همراه خود آنها صحبت کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس روزنامه کودک را به آنها دادم به همان اندازه بخوانند. ممکن است ادامه دارد هم در همسایگی این اعضای خانواده مسکن می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن نقطه زاویه آنها نسبت به پسرم آرین از نزدیک اصلاح کرده است.»

داستان غم انگیز شناسایی خانواده برای کودکان مبتلا به اوتیسم

مسئولان به آنچه آرزو می کنیم گوش نمی دهند

فرحی همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند تعهدات این کودکان به دانشکده ها می گوید: «به دلایلی بی حال انواع قربانیان به اوتیسم در سنین زیرین در جاری {افزایش است}. همراه خود این جاری، این کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت آنها ادامه دارد برای انتخاب گیرندگان ما ناشناخته است. ای کاش یکی اجتناب کرده اند این خدمتگزاران خواهد شد زمانی تعدادی از ساعت را همراه خود این کودک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار هایشان بگذراند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید علائم بیماری آنها را ببیند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیماتی برای او یا او گرفته شد.»

داستان غم انگیز شناسایی خانواده برای کودکان مبتلا به اوتیسم

فقدان اقدامات مورد نیاز در نتیجه تحریک کردن اوتیسم تبدیل می شود

مادر آرین می گوید پسرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر فرزندانش کدام ممکن است این مثال را دارند می ترسند به محل قرارگیری جدیدی نقل محل قرارگیری کنند، ما تقاضا کرده ایم کودک ها را به دبیرستان ببریم. با این حال این کودکان به طور ناگهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون آمادگی اولین این شرایط را نمی پذیرند. خانوار هایی کدام ممکن است کودکان اوتیسم دارند به مهمانی نمی الگو. قدم زدن همراه خود عالی کودک همراه خود علائم از حداکثر فوق العاده سخت است. هر تغییری باعث افزایش اضطراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق علائم {در این} کودکان تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگو کاهش آن را متوقف می تدریجی. اجتناب کرده اند مسئولان می خواهیم به حرف خانوار های کودکان مبتلا بشنوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تواند به شما کمک کند ما گزینه ها تخصصی بگیرند. به وضعیت روانی این کودکان {کمک کنید}».

داستان غم انگیز شناسایی خانواده برای کودکان مبتلا به اوتیسم