خوب ماه اجتناب کرده اند صدور ۲ مقوا بنزین / انبار بنزین زودتر به مقوا جدید منتقل تبدیل می شودبه گزارش گروه مالی ایسکانیوز، کرامت ویس کرمی، مدیرعامل منتشر شده فرآورده های نفتی ذکر شد: به همان اندازه در لحظه خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار مقوا بنزین صادر شده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۰ مقوا تقریباً ۸۵۰ هزار مقوا برای خودرو موتوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت برای سوخت نهایی است. سیستم گاز رسانی آنها ماهانه است. .

شکسته نشده مطلب

ویس کرمی افزود: مقوا گاز وسایل نقلیه های نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروهای بنزینی باید ظرف خوب ماه صادر شود چرا کدام ممکن است میزان گاز این خودروها به مدت خوب ماه ذخیره تبدیل می شود.

سرپرست عملیات فرآورده های نفتی بهبود داد: اجتناب کرده اند ۱.۲ میلیون مقوا گاز صادر شده، حدود ۲۵۰۰۰۰ مقوا درمورد به خودرو خصوصی در جاری عرضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی است.

ویس کرمی همراه خود ردیابی به اینکه خواستن حال صدور مقوا گاز کپی شده برای خودروهای خصوصی حدود ۵۰۰ هزار مقوا است، ذکر شد: ادعا به روزانه ۲۰ به همان اندازه ۲۵ هزار مقوا گاز صادر شود به همان اندازه ۵۰۰ هزار مقوا باقی مانده اجتناب کرده اند بهمن ماه سال بلند مدت پذیرفته شود. ماه.” ورود به نامزدها

وی افزود: روزانه حدود ۸ هزار گزارش شناسایی برای خودروهای خصوصی انجام تبدیل می شود.

سرپرست بازاریابی نفت ذکر شد: غذاهای نهایی میزان چربی دریافتی آنها را به همان اندازه خوب ماه محافظت می تدریجی. {در این} بین خودروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موتورسیکلت های خصوصی حدود ۹ ماه مرحله گاز شخصی را محافظت می کنند به منظور که ۶۰ لیتر ماهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۰ لیتر گاز برای مدت تعدادی از ماه در خودروهای خصوصی ذخیره تبدیل می شود.۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۲۲۵ لیتر ذخیره تبدیل می شود. برای موتورسیکلت های ۲۵ لیتری

ویس کرمی ذکر شد: ۷۵۰ هزار مقوا بنزین برای خودروهای خصوصی گزارش شده کدام ممکن است ۲۵۰ هزار مقوا آن صادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ هزار مقوا صادر شده است.

این افسر نفت افزود: رانندگان درگیر نگهداری مقوا شخصی نباشند از ذخیره مقوا به همان اندازه سقف ۵۴۰ لیتر به مقوا کپی جدید منتقل تبدیل می شود.

مسعود رضایی، مدیرعامل سامانه خوب گاز نمایندگی سراسری منتشر شده فرآورده‌های نفتی نیز ذکر شد: ابتدا سعی کردیم این اشکال را به همین ترتیب برطرف کنیم.

رضایی علاوه بر این ذکر شد: تصمیم گیری اسامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل های کار پلیس +۱۰ ۴۰ روز اندازه کشید.

مدیرعامل سامانه خوب گاز ذکر شد: علاوه بر این پیش اجتناب کرده اند آن صدور مقوا گاز صادر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبیعتاً میل اول خودروهای گازسوز نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودرو نهایی شبیه تاکسی بود.

رضایی ذکر شد: اشخاص حقیقی می توانند همراه خود درج مشخصات خودرو شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو همراه خود پلیس +۱۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو همراه خود شماره تلفن ۰۹۶۲۷ برای تعمیر اشکال شخصی به کلانتری مراجعه کنند.

توبیخ تاخیر در عرضه مقوا بنزین شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی هستند کدام ممکن است بیش از سه به همان اندازه ۵ ماه در پیش بینی بدست آمده مقوا گاز شخصی هستند.

انتهای پیام/