خواه یا نه موتورسیکلت برقی به گواهینامه رانندگی خواستن دارد؟سرهنگ کرمی اسد تصریح کرد: بر ایده ماده ۷۲۳ قوانین مجازات اسلامی (تعزیرات) رانندگی با بیرون گواهینامه همراه خود هر اتومبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتومبیل ای جرم نیست، اما علاوه بر این جرم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران “ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها گزارش می دهیم”. متخلف. افسران شاهد توقف خودرو خواهند بود.”