خواه یا نه «امیرعباس هویدا» بهایی بود؟




بهایی بودن پدربزرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی پدر هدف بر بهایی بودن خانوار نیست. همه می دانند مادر مسلمان چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است مکه را هم زیارت کرده ام، عربی بلدم، توده ها قرآن خوانده ام…