خلیل زاده اولین قیمت پرسپولیس برای فصل بلند مدت است؟! – خبرگزاری افق


شجاع خلیل زاده پس اجتناب کرده اند جدایی اجتناب کرده اند پرسپولیس قطر را انصراف کرد به همان اندازه بلوز الریان را بر تن تدریجی. به گزارش روزنامه الوطن، قرارداد شجاع خلیل زاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید الریان ۲ بار بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل این شرکت کننده برای الریان تمام شده بود.

روزنامه قطری پیش سوراخ بینی کرد کدام ممکن است قرارداد جسورانه همراه خود الریان تمدید نخواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نوک کار این شرکت کننده خبر داد. شجاع خلیل زاده {به دلیل} جراحات وارده تحمل حرکت جراحی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تازگی اجتناب کرده اند بیمارستان مرخص شده است.

اگر این شرکت کننده نتواند در قطر یکپارچه دهد، به بیشتر احتمال دارد به پرسپولیس باز خواهد گشت. او عالی بار کنجکاوی شخصی را برای ادای احترام به قرمزها در اسبابک ها بسیاری ابراز کرده بود. مدافعی کدام ممکن است روزی رسول پناه را بهانه ای برای جدایی اجتناب کرده اند قرمزها عنوان می کرد، احتمالا پس اجتناب کرده اند ۲ سال به تجهیزات گلف باز خواهد گشت.