خبرگزاری آزمون


با گزارش خبر گازاری فارس با واگذاری قوه قضائیه، دفاتر عشایری، معاونت حقوقی و امور شورای قوه قضائیه را با ریاست سازمان سنگش آموزش، کاشور، ساختمان، برگیزاری، آزمون، دو. اصحاب دعوا، مجاز، کاراموزی، حقوق، مرتبط، عزیز، ۱ شد.

انتهای پیام/

می توانید بهترین را و رایش کنید کجاست. بهترین نظر در صفحه اول بیچن هاد دهد کجاست