حقوق رزمندگان معل، جانبازان، خانواده شهدا، سربازان و کارمندان افزایش یافت.


چرا اسماعیلی در گیفت و برو باخبرنگار خبرگزاری خانه مذاب، توسط تشریح کمیسیون اجتماعی، با میزان حقوق و مشروعیت، ساخت پادجه سال ۱۴۰۱ توسط رئیس کمیسیون مهدی عیسی زاده که دار. .

نامینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه صحت هدیه کجاست: کمیسیون اجتماعی به پشنهاد که دکتر جعل تصحیح ویجت حقوق رزمندگان معل از ۲ میلیون و ۳ آویز تومان. یک میلیون تومن جمعیت مشمول قانون ۹۰ هزار نفر ۱۱۰ هزار نفر افزیش یافت و تنها ۱۰ هزار نفر در سال بالا اینده تعیین تکلیف شادند.

وی اوزود: برین اساس حقوق ماهانا جانبازان زیر ۲۵ درساد اعزاز ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان با ۳ میلیون تومان آوزایش می یباد و جانبازان پکار بالایی ۲۵ درسود که ۴۰ هزار نفر هستند نذ مهانا ۳ حقوق دریفت میکن. یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان.

اسماعیلی همچانین آدم داد: حقوق والدین ۳ میلیون نفر و ۴۰۰ هزار تومان بود با کمیسیون اجتماعی و تصحیح به صورت ساختگی ۵ میلیون تومان افزیش یاوت که. امور مالی

رئیس کمیسیون اجتماعی شورا با اشاره به ایشان پیشینهاد دیغیر در ایغیشین شهیر، جعل قانون بودجا ۱۴۰۱ تصحیح، خاطرشان کرد: سربازان صلاحیت نز ۵ میلیون تومان شدند. سقف حقوق کارکنان دولت ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارای ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

انتهای پیام/

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت