حضرت خدیجه علیه احادیث جاهلی عصیانگر بودحجت‌الاسلام جهانگیری:

خوب درک بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده اظهار داشت: خدیجه کبری در روزگاری کدام ممکن است فمینیسم شناخته شده به عنوان خوب «زن» برای محله عرب خوشحال از محسوب می شد، الگوی سودآور خوب انقلابی در راه جهل، پوسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گندیده است.

عقیق:یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیرگذارترین اشخاص حقیقی گذشته تاریخی اسلام کدام ممکن است به طور معجزه آسایی پرده بی تفاوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامهربانی بر او سایه افکنده بود، حضرت ام المؤمنین خدیجه کبری (سلام الله علیها) بود کدام ممکن است با بیرون ملاحظه به {این مهم}. نقشی کدام ممکن است او تفریحی کرد در مسکن پیامبر اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم، مراقبت اجتناب کرده اند مسلمانان تفریحی کرد. یحیی جهانگیری سهروردی دانستن درباره مادر امت خدیجه اطهر (سلام الله علیها) به خبرنگار فارس اظهار داشت: برای محبوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموختن مسکن حضرت خدیجه باید مسکن این بانوی بزرگوار را در سه نیمه قطع کنیم به همان اندازه روشنگری کنیم. {در این} قطع بندی، می توانیم رهنمودها بی نظیر مشخص شده شخصی را دلیل دهیم. تقسیمات زیر به رئوس مطالب زیر است: ۱- حضرت خدیجه در گذشته اجتناب کرده اند پیامبر ۲- حضرت خدیجه اجتناب کرده اند عروسی همراه خود پیامبر به همان اندازه زمان نبوت کدام ممکن است ۱۵ سال به اندازه انجامید ۳- زمان بازدید همراه خود پیامبر شناخته شده به عنوان تأیید رسولان وفات حضرت خدیجه.

وی افزود: همراه خود همین کوری ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فساد محله عرب جاهلی، اگر پیامبر به خاطر پاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکی او محمد امین نامیده می شد، شبیه به امت به خدیجه لقب طاهره می دهند. کدام ممکن است در اشیا نادری انسان در دام مفاسد اخلاقی نمی افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مقام والایی صحبت می تنبل، بجز اجتناب کرده اند خاندان معروف «قریش» بوده، اهل مکه نیز {بوده است}. در روزگار بت پرستی مردمان در مقابل عرف خاندان حضرت خدیجه، خدای یکتا را می پرستیدند.

انقلاب علیه فمینیسم عرب است

خوب درک بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده اظهار داشت: اینکه حضرت خدیجه مشاوره تبدیل می شود تاجر عظیم جزیره العرب بوده را باید در همین زمینه تفسیر کرد. در آن روزگار، بیگانه‌هراسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفن زیر گرد و غبار در محله عرب خوب عرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحال از محسوب می‌شد، «زن» الگوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانشینی بود کدام ممکن است معیارهای جهل را زیر سؤال می‌برد. خدیجه کبری را باید شورشی به سمت سنت شریر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریر جاهلیت برخاسته اجتناب کرده اند محله ضد زن دانست.

جهانگیری اضافه کرد: دوران دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم مسکن خدیجه را باید دورانی دانست کدام ممکن است پیامبر شناخته شده به عنوان یاران همیشگی شخصی برگزیده است. خدیجه تنها شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحابی پیامبر بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر در عرف محله عرب کدام ممکن است تعدد زوجات را می پذیرفتند، پیامبر بعدها همراه خود دختران عروسی می کرد، در حرکت این فرزندان شریک زندگی پیامبر نبودند; چون اصلاً به دنیا نیامده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولاد پیامبر اجتناب کرده اند خدیجه هستند کدام ممکن است به همان اندازه همین الان شکسته نشده داشته است.

وی شکسته نشده داد: به عبارت تولید دیگری اگر بخواهیم تعالی حضرت خدیجه را دقیق کنیم باید به مقام پیامبر ظاهر شد کنیم. او کدام ممکن است شخصی خاتم روسل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبرویی دارد، شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستش هم باید جایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت مناسبی داشته باشد.

جهانگیری اظهار داشت: نکته جلب توجه اینجاست کدام ممکن است در خاندان حضرت خدیجه سلام الله علیها افرادی معادل عمو را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادربزرگ ایشان ایجاد بعثت پیامبر آخرالزمان را پیش بینی کردن کرده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضرت خدیجه این را می دانستند. گویی توانایی پیامبر را در پیامبر دیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نوعی کشف پیامبری به شمار می رود که بافت می کند این شخص خاص (پیامبر) شبیه به چیزهای پیامبر اخروی را دارد.

وی علاوه بر این اظهار داشت: حضرت خدیجه {در این} بازخورد به این تعیین کنید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل دارد اختیارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره حضرت رسول را اجرا تنبل. اعزام پیامبر به شام ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کمال سوال کردن، پیش بینی کردن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان های غیرمعمول نبوت پیامبر، حکایت اجتناب کرده اند این دارد کدام ممکن است حضرت خدیجه کنار هم قرار دادن {است تا} همسرش به مراتب برتر برسد. اجتناب کرده اند این روست کدام ممکن است همراه خود گوش دادن به آیات نبوت، دوم ای در رسالت محمد مصطفی شک نکرد; چون منتظر چنین روزی {بوده است}. خدیجه در گذشته اجتناب کرده اند نبوت پیامبر اسلام، مسلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر اسلام بود.

خدیجه معلم مشاور است

جهانگیری در طولانی مدت اظهار داشت: خدیجه کبری اهدا کننده وعده های غذایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند های او درس عبرتی است برای بازو اندرکاران. او کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند قیامت راه وفای به وعده الهی را در پیش گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند قیامت اجتناب کرده اند بدون در نظر گرفتن داشت برای راه اسلامی صرف تذکر کرد، تعلیم می دهد کدام ممکن است ولی امر باید در گذشته اجتناب کرده اند ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند ایجاد یک بار دیگر هدف داشته باشد. در گذشته اجتناب کرده اند وفای به وعده خدا، مقدمه را می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند ایجاد اوست کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن دارد به ولی خدا می دهد ۹ اینکه بنشیند.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید ولی خدا آغاز به کار تنبل.

تأمین: مهر