حدود ۶۰۰ هزار شهرک نوروزی در شهرک های مازندران به سند رسیده است.


حدود 600 هزار شهرک نوروزی در شهرک های مازندران به ثبت رسیده است.

سرپرست اداره کل میراث باکلاس مازندران ذکر شد: در فینال روز سال ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ساعت شب سال نو ۵۷۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ نفر توسط بازدیدکنندگان نوروزی در شهرک های مازندران سند عنوان کردند.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی ایزدی گروه روز ۲۹ اسفندماه را ۵۷۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ نفر ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تاکنون ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۲ نفر در مناطق گردشگری، ۷۶۱ نفر، ۹۳ نفر بازدید کننده پذیر، ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵۹ نفر در استراحتگاه آپارتمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷۵ نفر در موجود در هستند. اقامتگاه بوم گردی ۱۹۷۶۰۵ نفر همراه خود ساختار مهمانسرا، ۱۲۷۱۳ اقامت کوتاه مدت، ۳۴۳۰۰۰ نفر در اقامتگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۷۷۵۱ نفر در سایر اقامتگاه ها.


وی در مجموع ۳۹ گشت و گذار مطالعاتی، ۱۷ وسط اقامتی، ۶ محل کار ارائه دهندگان مسافرتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ رستوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط پذیرایی را برشمرد.


ایزدی انواع مشوق های اسکان، ارائه دهندگان مسافرتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرایی را صفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع اخطاریه ها را ۷ مورد ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: تاکنون امکانات اقامتی، ارائه دهندگان مسافرتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرایی باقی مانده است تعطیل هر دو افتادگی گزارش نشده است.


سرپرست اداره کل میراث باکلاس مازندران باقی مانده است انواع شکایات دریافتی اجتناب کرده اند اماکن مسکونی، محل های کار ارائه دهندگان مسافرتی، امکانات پذیرایی، مسیرهای میانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاصد گردشگری را ادعا نکرده است.


ایزدی انواع سفرهای تاریخی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری را ۱۳۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۷ نفر چاپ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشریح کرد: اجتناب کرده اند این انواع، ۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ وضعیت تاریخی، ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵۰ بازدید اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۹۲ مورد بازو ساز است. ۶۰ نفر اجتناب کرده اند صنعتگران، ۶۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۲ نفر اجتناب کرده اند ذخایر خالص بازدید کردند. ۴۵۳۵ نفر اجتناب کرده اند آثار مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۵ نفر اجتناب کرده اند موزه ها بازدید کردند.انتهای پیام/