حاج منصور ارضی {در این} مورد همراه خود من می خواهم آشتی کردحاج مجتبی رمضانی:

۲ ساعت شب پیش در این سیستم اقامت پس اجتناب کرده اند اقامت کدام ممکن است امشب اجتناب کرده اند جامعه ۴ سیما چاپ شده شد، زنی اجتناب کرده اند تخصص جهانی پس اجتناب کرده اند مرگش ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخشی اجتناب کرده اند گزارش {در خانه} همراه خود گوش دادن به صداهای مداحی در آن شرایط صحبت کرد. . اظهارات ملکه بخشی اجتناب کرده اند رویای معبد بود

عقیق: ۲ ساعت شب پیش در این سیستم اقامت پس اجتناب کرده اند اقامت کدام ممکن است امشب اجتناب کرده اند جامعه ۴ سیما چاپ شده شد، زنی اجتناب کرده اند تخصص جهانی پس اجتناب کرده اند مرگش ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخشی اجتناب کرده اند گزارش {در خانه} همراه خود گوش دادن به صداهای مداحی در آن شرایط صحبت کرد. . (اکانت زن در این سیستم After Life در صفحه اوپال حال است.)

استناد ملکه بخشی اجتناب کرده اند رویای معبدی بود کدام ممکن است سال قبلی توسط حاج مجتبی رمضانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه اشعار عقیق ناصر دودانگه تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ شده شد.

حاج مجتبی رمضانی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود عقیق اجتناب کرده اند مداحی حاج منصور ارضی برای این مداحی ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است این مداح اهل بیت(ع) برای این امر به وی پیوسته است.

بخش بحث را در ویدیوی زیر بیانیه کنید:

نتایج: ۳۷