جوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی دایی بعد اجتناب کرده اند ورزشی جام جهانیسوژه علی دایی کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند ورزشی جام جهانی قطر خواب بود.