تهاجم جمهوری خواهان به بایدن همراه خود رمز اوکراین / اوقات فراغت خاطر محدود برای مهاجران / افراط گرایی راست، میراث ترامپ برای دموکرات ها / کنار هم قرار دادن سازی حزب برای انتخابات میان فاصله ای


تهاجم جمهوری خواهان به بایدن با رمز اوکراین / آرامش خاطر محدود برای مهاجران / افراط گرایی راست، میراث ترامپ برای دموکرات ها / آماده سازی حزب برای انتخابات میان دوره ای

متخصص کفت آمریکا آگاه تبدیل می شود کدام ممکن است مقدمه تروریسم خانه در آمریکا امری دوره ای بود. موضوعی کدام ممکن است اجتناب کرده اند دید متنوع پنهان ماند.


علی بیگدلی، دیپلمات آمریکایی در تشریح مهمترین رویدادهای پوشش خانه آمریکا در سال ۱۴۰۰ به ایلنا اظهار داشت: با بیرون شک مهمترین اتفاقات قبلی در پوشش خانه آمریکا در سال جاری نتیجه حمله ترامپ به گذشته تاریخی کنگره است. ” ۶ ژانویه بود. بر مقدمه بیانیه سوگند خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد مخالفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موافقان مقامات ترامپ، باید بگوییم کدام ممکن است این حادثه در گذشته تاریخی آمریکا بی سابقه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بر مقدمه مفهوم های حزب جمهوری خواه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری دونالد باشد. ترامپ. آغاز این مرحله بیشتر اوقات در آمریکای شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مناطق مرفه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند شاهدیم کدام ممکن است حتی پس اجتناب کرده اند روی کار برخورد جو بایدن در کاخ سفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای پوشش های شخصی نیز چنین مفهوم هایی همچنان موجود است. در جاری پیگیری است.. همراه خود عدم متعهد شدن انتخاب آخرین علیه ترامپ با اشاره به حمله به کنگره آمریکا، به نظر می رسد مانند است کاندیداتوری وی برای انتخابات ریاست جمهوری آتی تقریبا قطعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید دید حزب جمهوری خواه چه تصمیمی خواهد گرفت. {در این} مورد انجام خواهد داد.


وی یکپارچه داد: پس اجتناب کرده اند روی کار برخورد بایدن، شایعات در عمق ای با اشاره به بیماری وی چاپ شده شد کدام ممکن است در نتیجه محافظت رسانه ای ترامپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری شد. انتقادات جو بایدن در سال قبلی (علاوه بر این در بخش سیاسی خانه) دانستن درباره وضعیت مالی آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحرانی کدام ممکن است در جهان رخ داده است، با این حال در بخش سلامت، بایدن توانست گام های مثبتی برای مقابله همراه خود آن بردارد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر امتیازات درمورد به کرونا.. {در این} میان، فاجعه اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد واشنگتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو باعث افزایش قیمت بنزین در آمریکا، کدام ممکن است در نتیجه نارضایتی هایی اجتناب کرده اند بایدن شد. عکس، باید ملاحظه داشته باشیم کدام ممکن است متنوع در موجود در آمریکا معتقدند کدام ممکن است تا حد زیادی این ملت به دهه های ۷۰، ۸۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی ۹۰ برمی گردد، این دلیل است بایدن در جستجوی تحمیل خوب اتحاد جهانی همراه خود در عمق در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند ملت. این میثاق در جایی است، با این حال به طور معمول در به جای آن خوب سری نبرد های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی در آمریکا بر مقدمه ایدئولوژی از حداکثر حامیان ترامپ.


وی اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند موضوعات کلیدی در سال قبلی موضوع مهاجران در موجود در آمریکا بود. به یاد می آوریم کدام ممکن است دونالد ترامپ سرمایه گذاری مونتاژ دیوار در مکزیک را تحریک کردن کرد کدام ممکن است در مرز همراه خود آمریکا بود، با این حال همراه خود برخورد بایدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح پوشش مهاجرتی مقامات آمریکا، نبرد بین لیبرال ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید … محافظه کاران بدتر کردن کردند. جمهوری معتقد است کدام ممکن است مهاجران می توانند گروه را اصلاح دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوراخ اجتماعی تحمیل کنند، با این حال دموکرات ها از نزدیک همراه خود آن دیگری هستند. آنها معتقدند کدام ممکن است مهاجران می توانند همراه خود برخورد به آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماندن در طبقه متداولبه دموکرات ها در امتیازات حزبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاباتی رای دهند، این دلیل است است کدام ممکن است می بینیم دموکرات ها برای مهاجران تا حد زیادی اجتناب کرده اند جمهوری خواهان خوب ارزش قائل هستند. {در این} میان موضوع بی نظیر کدام ممکن است در سال ۱۴۰۰ زیر ذره بین رسانه های آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفان بایدن قرار گرفت، باز شدن درهای مهاجران بود کدام ممکن است ظاهراً تعیین کنید عکس به شخصی گرفته بود.


بیگدلی افزود: نکته فوق العاده مهم عکس کدام ممکن است در دهه ۱۴۰۰ در ایران چندان مورد ملاحظه قرار نگرفت، با این حال در دنیا به طور مکرر به طور قابل توجهی توسط اتاق های در نظر گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی ملت ها بازرسی شد، تاکید بر «تروریسم خانه» هر دو «تروریسم خانه» است. تروریسم صحیح . آن یک است افراطی بود. واقعیت معین اینجا است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند بالا فاصله ۴ ساله ترامپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجم به کنگره، شاهد مقدمه ناآرامی‌های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح {در این} ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش اندازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضلاع بوده‌ایم. موضوع … افرادی که ۴ سال در نظر گرفته شده می کردند کمپین ترامپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد شدن اسلحه هوادارانش در شهر خوب اتفاق آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزمره است، همراه خود بررسی این بازرسی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت سیاستمداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران امنیتی آمریکا در سال قبلی به این نتیجه رسیدند. کدام ممکن است وضعیت این ملت دوره ای نیست؛ اخیر واردانی به طبقه زیرین محله آمریکا کدام ممکن است به معنای واقعی کلمه هستند ساختار دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی آمریکا را ۹ تنها {به سمت} آنها می برد، اما علاوه بر این مونتاژ این سریال را تهدیدی برای ایمنی سراسری از آن آگاه است. آمریکا … به دلیل این موضوع به یکی اجتناب کرده اند مهمترین امتیازات یونایتد تغییر شد ایالات در سال ۱۴۰۰


وی در طولانی مدت خاطرنشان کرد: {در این} بین بحث انتخابات میان فاصله ای یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند رویدادهای خانه آمریکا {خواهد بود}، با این حال از هر لحاظ در جاری حاضر شاهد نبرد خانه هستیم. ممکن است در نظر گرفته شده {نمی کنم} کدام ممکن است هر ۲ مجلس سنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس نمایندگان به طور معمول در اختیار خوب حزب قرار گیرد، با این حال همراه خود این وجود تضاد این ۲ حزب {در این} انتخابات واضح را انتخاب کنید و انتخاب کنید علنی است. به همان اندازه سال ۱۴۰۱، موضوع بازدید دیپلماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود آمریکا شدیدتر شد، با این حال در موجود در آمریکا، موضوع فشار فزاینده بین بایدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری در اصل کار قرار گرفت. یکی اجتناب کرده اند توضیحات این نبرد ها کدام ممکن است در جاری حاضر زبان های زیادی در آن موجود است، مورد اوکراین است. برخی بر این باورند کدام ممکن است بایدن در نماد دادن پاسخ روسیه به مشکل اوکراین شکست خورده است، در حالی کدام ممکن است برخی تولید دیگری معتقدند کدام ممکن است او توانسته پاسخ مؤثرتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیر یا زود‌تری اجتناب کرده اند شخصی نماد دهد.


انتهای پیام/