تقاضا توسط دکتر رضا داوری اردکانی اجتناب کرده اند خبرنگاران


دکتر. رضا داوری اردکانی، متفکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشمند ایرانی، ذکر شد: علما اجتناب کرده اند اعلان نهایی دلخور شده‌اند، با این حال من می خواهم اجتناب کرده اند خبرنگاران می‌خواهم کدام ممکن است کار هوشیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت اجتناب کرده اند شخصی را در محله انجام دهند.

به آگاه تیمی اجتناب کرده اند خبرنگاران، دکتر. داوری اردکانی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود روزنامه سازندگی ذکر شد:

امیدم را به اطلاعات آموزان اجتناب کرده اند انگشت داده ام… همراه خود رشد آموزش برتر در سال های جدیدترین، دانشجویان به ۲ گروه تغییر شدند: گروهی اجتناب کرده اند دانشمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروهی کدام ممکن است اکثر آنها نقش ها آموزشی دارند. گروه دوم قابل پیش بینی نیست، با این حال گروه اول عمیقاً حاوی علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص آن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین به سختی برای به نظر می رسید کردن به امتیازات اجتماعی دارند. آنها بیشتر اوقات به آنچه باید انجام دهند در نظر گرفته شده نمی کنند. با بیرون در نظر گرفته شده انتخاب می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت می کنند، با این حال خبرنگاران به نقطه ضعف ها، نقطه ضعف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستی های گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران واقفند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی زبان انتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار دردسرساز بلند شدن را می دانند.

رستاخیز محدود به نوشتن سیاسی نیست. دانشکده تا حد زیادی حاوی امور نامشهود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط چندانی همراه خود پوشش، محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن ندارد. با این حال خبرنگاران در بین افراد رمز و راز دارند پس باید این رفتار را در محله تثبیت کنند.

ملت فردایی می تواند داشته باشد کدام ممکن است نمی دانیم چه {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشاءالله فردا فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنهایی تا حد زیادی، کشوری خشک، روحی آلوده تر، دل های ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها پریشان.

وجود عالی ملت به آن ها متکی است. این دلیل است اجتناب کرده اند خبرنگاران توقع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید دارم کدام ممکن است به سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت ملت ملاحظه بیشتری داشته باشند.

انتهای پیام/