تفاوت محور چپ (LAD)| با شناسایی تغییرات سمت چپ محور الکتریکی آن، درباره آسیب شناسی قلب بیشتر بیاموزید.نمای کلی انحراف محور چپ انحراف محور چپ (LAD) حالتی از الکتروکاردیوگرافی است که در آن میانگین انقباض الکتریکی قلب بطنی در صفحه فرونتال بین ۳۰ تا ۹۰ درجه قرار دارد. این با یک کمپلکس QRS مثبت در سرب I و یک کمپلکس منفی در سرب I مشخص می شود […]