تعیین ازدواج ایده آل بر اساس شخصیت ماه تولد عروس و داماد


برای اینکه بتوانید در انتخاب معشوق و شریک عاشقانه خود کمتر اشتباه کنید و از درد جدایی در امان بمانید، بهتر است قبل از هر چیز خودتان را درست بشناسید و به نیازهای درونی و واقعی خود رسیدگی کنید، سپس به دقت. تجزیه و تحلیل، ویژگی های فردی را که می تواند دوست شما باشد را کشف کنید و در نهایت بر اساس این یافته ها بهترین گزینه را انتخاب کنید.

اما جدای از این تحقیقات دقیق، در فرهنگ های مختلف گاهی اوقات بسته به ماه تولد، نتایج متفاوت ازدواج افراد را پیش بینی می کنند که واقعاً صرفاً برای سرگرمی است.

عروسی در فروردین و ماه های دیگر

فروردین و فروردین: (بسیار خوب) به دلیل سلیقه نزدیک ازدواج دو فروردین خیلی خوب می شود.
فروردین و اردیبهشت: (بد) ازدواج زنان فروردینی و اردیبهشتی برای حوت خوشایند نیست، زیرا خصوصیات مشترک آنها خود خواهی و میل به حکومت است.
فروردین و خرداد: (خیلی بد) ازدواج فرودین و خرداد اصلاً خوب پیش بینی نشده، سرزنده، بی قرار، متنوع و سرکش هستند.
فروردین و قوس: (متعادل) ازدواج فروردین و حوت نیز متعادل است، آن ها افراد برون گرا هستند.
فروردین و مرداد: ازدواج (بسیار خوب) متولدین فروردین و مرداد بسیار خوشایند است، رابطه موفقی خواهند داشت.
فروردین و شهریور: (بسیار بد) ازدواج فروردین ماهی و ماهی شهریور اصلاً توصیه نمی شود، زیرا یکی ذاتاً پاک و نیکوکار است، دیگری جسور و بلندپرواز.
فروردین با مهر: (خوب) ازدواج متولدین فروردین و مهر حوت خوب خواهد بود آنها افراد منصفی هستند و معتقد به تساوی حقوق زن و مرد هستند.
فروردین و آبان: (بد) ازدواج فرودین ماهی و آبان خوب نیست.
فروردین و آذر: (بسیار خوب) ازدواج فروردین و آذر برای ماهی ها بسیار خوب است، هر دو عاشق آرامش هستند.
فروردین با روز: (بد) ازدواج فروردین ماه ماهی ها و متولدین آذر بد است، هرگز به تفاهم نمی رسند.
فروردین و بهمن: (بد) ازدواج فروردین و بهمن هم خوب نیست، هر دو خودخواه و آرمانخواه خواهد بود.
فروردین و اسفند: (تعادل) ازدواج ماهی ها و متولدین اسفند متعادل است. آنها مشکل دارند، اما ارتباط خوبی وجود دارد.

عروسی در اردیبهشت و ماه های دیگر
اردیبهشت و فروردین: (متوسط) ممکن است مشکل داشته باشند اما قابل حل است.
اردیبهشت با اردیبهشت: (متوسط) کاملا مستقل و سرسخت هستند، ممکن است مشکلاتی پیش بیاید.
اردیبهشت و خرداد: (متوسط) باهوش، کنجکاو و نه چندان سازگار.
اردیبهشت و تیر: (بسیار خوب) خانواده صمیمی و صمیمی هستند و پیوند محکمی خواهند داشت.
اردیبهشت و مرداد: (خیلی خوب) عاشق حرفه ای با وفاداری وفاداری، پیوند مسالمت آمیز.
اردیبهشت و شهریور: (نافع) مردی که می بخشد، که بدون مشکل کمک می کند.
اردیبهشت با مهر: (معتدل) میانه رو، خونسرد و کمی حسود.
اردیبهشت با آبان: (خوب) بلند نظر با جذابیت و اقتدار و ناپایدار.
اردیبهشت و آذر: (معتدل) شجاع، بی پروا، نیازمند آزادانه و بدون درک.
اردیبهشت و دی: (بسیار خوب) محرمانگی و پیوندهای قوی و ثبات را حفظ کنند.
اردیبهشت و بهمن: (بد) کنجکاو است که آزادی و عقاید و عقاید متفاوت از یکدیگر را دوست دارد.
اردیبهشت و اسفند: افراد (خوب) متراکم و بسیار مراقب هستند و توانایی سازگاری دارند.

عروسی خرداد و ماه های دیگر
خرداد و فروردین: (بد) اگر خرداد هستید و قصد ازدواج دارید، بدانید که ازدواج با متولدین فروردین برای شما مضر است، زیرا آنها افرادی پر جنب و جوش و بی قرار، ناسازگار و بدون درک هستند.
خرداد و اردیبهشت: (رابطه) ازدواج متولدین خرداد و اردیبهشت از نوع معمولی است اما این زوج چندان با هم سازگار نیستند و افراد باهوش، کنجکاو و متفاوتی هستند.
خرداد با خرداد: (خوب) ازدواج متولدین خرداد با یکدیگر خوب است، زیرا هر دو با هم ارتباط برقرار می کنند، استدلال می کنند و قادر به حل مشکلات هستند.
خرداد و تیر: (متوسط) ازدواج متولدین این ماه ها متوسط ​​است و زوج های متولد این ماه ها می توانند روحیه ناآرام و ناسازگارشان را دچار مشکل کنند.
خرداد و مرداد: (خیلی خوب) ازدواج متولدین این ماه ها موفقیت آمیز است و می توانند زوجی جذاب و صمیمی باشند و خصوصیات مشابه زیادی داشته باشند.
خرداد و شهریور: (متوسط) ازدواج متولدین این ماه ها متوسط ​​است و شور و اشتیاق زیادی در رابطه آنها وجود ندارد.
خرداد با مهر: (بسیار خوب) ازدواج متولدین این ماه ها بسیار شاد است و زوج های متولد این ماه ها سرهای خونسرد با ذوق هنری دارند و بسیار خوشحال هستند.
خرداد و آبان: (متوسط) ازدواج متولدین این ماه ها متوسط ​​است و زوج های متولد این ماه ها باید یکدیگر را تحمل کنند تا خوشبختی پیدا کنند.
خرداد و آذر: (بسیار خوب) ازدواج متولدین این ماه ها بسیار خوب است و زوج های متولد این ماه ها زندگی سرشار از شور و نشاط دارند.
خرداد و دی: ازدواج (خوب) متولدین این ماه ها خوب است و زوج های متولد این ماه ها خوش رفتار، سیاسی و هماهنگ هستند.
خرداد و بهمن: (بسیار خوب) ازدواج متولدین این ماه ها بسیار خوب است و زوج های متولد این ماه ها صدقه می دهند و همیشه آماده کمک به یکدیگر هستند.
خرداد و اسفند: (بد) ازدواج متولدین این ماه ها بد است و به هم نمی رسند و زوج های متولد این ماه ها خیالباف و خیالباف و عارف هستند.

تعیین ازدواج ایده آل بر اساس شخصیت ماه تولد عروس و داماد

ازدواج قوس و ماه های دیگر
تیر و فروردین: (متعادل) ازدواج تیر ماهی و تیر فروردین متعادل است، افراطی هستند.
تیر و اردیبهشت: ازدواج (بسیار خوب) متولدین تیر و اردیبهشت بسیار خوب است زیرا خانواده صمیمی و صمیمی است و پیوند محکمی خواهد داشت.
تیر و خرداد: (بد) ازدواج تیر ماهی و خرداد ماهی به دلیل روحیه متفاوت و بی قرارشان به خوبی پیش بینی نمی شود.
تیر با تیر: (بسیار خوب) ازدواج متولدین تیر و تیر خیلی خوب پیش بینی شده است هر دو با وجود اختلاف سلیقه رابطه خوبی خواهند داشت.
تیر و مرداد: (خوب) ازدواج متولدین تیر و مرداد نیز خوب است ویژگی های زیادی دارند که شبیه ازدواج موفق است.
تیر و شهریور: (خوب) ازدواج تیر ماهی و متولدین شهریور بسیار خوب و موفق است زیرا در امور مالی و مالی مهارت خوبی دارند.
تیر و مهر: (خوب) ازدواج تیرماهی ها و متولدین زیر مهر هم خوب است، هر دو مهربان و سخاوتمند.
تیر و آبان: (مقایسه) نکاح تیر ماهی و آبان متوازن خواهد بود، در امور مالی با هم توافق ندارند، اما در موارد دیگر توافق دارند.
ازدواج تیر ماهی و آذری به هیچ وجه توصیه نمی شود، زیرا یکی با مسافر دوست است و دیگری به رکن خانواده گرایش دارد.
قوس و دی: (خوب) همزیستی قوس و دی حوت مفید خواهد بود زیرا از نظر مالی، اخلاقی و روابط با هم سازگار هستند.
قوس با بهمن: (عمومی) تیرماهی و همزیستی بهمن متعادل است.
قوس با اسفند: (بسیار خوب) ازدواج تیر ماهی و اسفند ماه خیلی خوب پیش بینی شده است، آنها درک متقابل و رابطه بسیار خوبی با عشق و علاقه خواهند داشت.

ازدواج اوت و ماه های دیگر
مرداد و فروردین: (خوب) پیوند موفقی خواهد بود، زیرا هماهنگی وجود دارد.
مرداد با اردیبهشت: (بسیار خوب) مهربان و خانواده دوست، ازدواج موفق و پایدار.
مرداد و خرداد: (بسیار خوب) دوستی گرم با هماهنگی خوب.
مرداد و تیر: (خوب) اختلاف سلیقه زیاد نیست، حال همدیگر را می فهمند.
مرداد و مرداد: (خوب) صفات خوب مشابه پیوند آنها را تقویت می کند.
مرداد و شهریور: (معتدل) یکی با اخلاق و قانون مدار، دیگری پرشور و زیبا.
با مهر همراه باشید: (خب) آنها می خواهند آرامش و سادگی و همچنین عقل سلیم را در زندگی ایجاد کنند.
مرداد و آبان: (معتدل) یکی صادق و قابل اعتماد است، دیگری دوست دارد از دیگران تعریف کند.
مرداد و آذر: (متوسط) یکی پرشور و سرگرم کننده است، دیگری آزادی و استقلال می خواهد.
مرداد و خورشید: (متوسط) به دلیل داشتن حق برتری یکسان ممکن است بحث برانگیز باشد.
مرداد و بهمن: (باشه) هر دو متفکر هستند و ملاقات موفقی خواهد بود.
مرداد و اسفند: (خوب) با همکاری عالی برای رفع نیازهای عاطفی یکدیگر.

ازدواج شهریوری چند ماه دیگر است
شهریور و فروردین: (بد) ازدواج متولدین شهریور و فروردین، پیوند ناموفق خواهد بود، زیرا یکی پاک و نیکوکار و دیگری جسور و بلند پرواز است.
شهریور و اردیبهشت: ازدواج (خوب) متولدین شهریور و اردیبهشت، پیوند موفقی خواهد بود. زیرا دارای صفات مشترک و خوبی مانند جوانمردی و عزت نفس و دیگران هستند.
شهریور و خرداد: (متوسط) ازدواج متولدین شهریور و خرداد متوسط ​​خواهد بود، زیرا یکی نظر دارد و کار دیگری را با نظم و زمانبندی خاص دوست دارد.
شهریور و تیر: (بسیار خوب) ازدواج متولدین شهریور و تیر، پیوند بسیار موفقی خواهد بود، زیرا این زوج در مسائل مالی با هم سازگار هستند و خصوصیات مشابه زیادی دارند.
شهریور و اسفند: (دلیل) ازدواج متولدین شهریور و اسفند یک رابطه عادی خواهد بود، زیرا هر دو تا حدودی لجباز و خودپسند هستند و ممکن است در زندگی با مشکلاتی مواجه شوند.
شهریور و شهریور: (بسیار خوب) ازدواج متولدین شهریور و ماه پیوند بسیار موفقی خواهد بود، زیرا هر دو وفادار هستند و یکدیگر را دوست دارند.
شهریور و مهر: (خوب) ازدواج متولدین شهریور و مهر رابطه خوبی خواهد بود، زیرا با هم ارتباط برقرار می کنند و درک می کنند و می توانند مشکلات را حل کنند.
شهریور و آبان: (متوسط) ازدواج متولدین شهریور و آبان متوسط ​​خواهد بود. زیرا هر زوجی جسور و بی خیال و سرشار از انرژی و جاه طلبی هستند.
شهریور و آذر: (بد) ازدواج متولدین شهریور و آذر، پیوند ناموفق خواهد بود; از آنجایی که یکی از زوج های زندگی متفاوت، برای ایجاد نظم و انضباط می خواهند مشاجره کنند.
شهریور با دی: (خوب) یک ازدواج خوب با زندگی پر از عشق همراه است.
شهریور و بهمن: (متوسط) چنین ارتباطی متوسط ​​است، اما با تلاش می تواند مفید باشد.
شهریور و اسفند: (خوب) ازدواج متولدین شهریور و ماه پیوند موفقی خواهد بود و زوجین بسیار صبور و صبور هستند که باعث تفاهم در زندگی می شود.

منبع: فرارو