تعمیر حصر کردید؟ سلمنا! جاری پاسخگو باشید


مصطفی رسته مقدم، پرانرژی سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو بخش تحلیلی عدالت نیوز، در یادداشتی به بهانه‌ی خبر برداشتن سبدها فلزی اجتناب کرده اند کوچه‌ای کدام ممکن است منزل میرحسین موسوی در آن قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سال ۸۹ در حصر خانگی است، نوشت:

تخلیه خبری مبنی بر درو کردن ایمنی فیزیکی اجتناب کرده اند جلوی کوچه میرحسین موسوی، پس اجتناب کرده اند نزدیک به دوازده سال حصر خانگی، موج عظیم اجتناب کرده اند مباحث در وب‌های اجتماعی ایران برانگیخت.

این اقدام اجتناب کرده اند سوی قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این رسانه‌های مناسب جمهوری اسلامی اجتناب کرده اند جمله خبرگزاری ایرنا، شناخته شده به عنوان تعمیر حصر تعبیر شد. علاوه بر این متنوع اجتناب کرده اند هواداران مقامات اجتناب کرده اند جمله امیرحسین ثابتی در حساب‌های‌شان در توئیتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر جامعه‌های دیجیتال، آن را اقدام ممکن رئیسی در جهت تعمیر حصر ثلاثه محصوره خواندند.

در واقع این خبر، همراه خود پاسخ شدید هواداران جنبش بی تجربه، تغییر خواهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح طلبان مواجه شد. چه این کدام ممکن است این طیف‌ها معتقدند کدام ممکن است در وضعیت حصر هیچ اتفاقی نیفتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفاً درگاه آهنی جلوی کوچه برداشته شده است. هرچند همین گروه‌ها، برغم این اوصاف هر اقدام ممکن معقولانه‌ای در جهت تعمیر حصر را سازنده تعیین مقدار کردند.

با این حال اجتناب کرده اند آنجا کدام ممکن است اعتقاد محال، محال نیست، این نوشتار بر به همان اندازه ضمن احترام به همه آنهایی کدام ممکن است معتقدند در حصر، گشایشی صورت نگرفته، اعتقاد را بر این بگذارد کدام ممکن است حصر به طور مناسب تعمیر شده است! یعنی شبیه به طور کدام ممکن است هواداران سرشناس رئیسی می‌گویند، وی در مقابل رئیس جمهور زودتر کدام ممکن است ساده شعارش را داد، این موضوع را به طور مناسب رفع کرده است!

با این حال اگر این اتفاق رخ دهد، آقای رئیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتش کدام ممکن است می‌خواهد احتمالاً خوشحال از تعمیر حصر را به تماس گرفتن شخصی رقم بزند، کاملاً برعکس، همراه خود فاجعه‌های شدید مواجه احتمالاً وجود خواهد داشت کدام ممکن است پاسخگویی به آن است چندان آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده نخواهد بود. به تولید دیگری سخن، هرچند تعمیر حصر می‌تواند اقدام میمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارکی باشد، با این حال این مقامات به توضیحات متنوع نمی‌تواند چنین اقدامی تدریجی.

میرحسین موسوی اجتناب کرده اند بهمن ۸۹ به همان اندازه به همین در حال حاضر، در حصر به حرکت می‌برند. در تمامی این مدت، سید ابراهیم رئیسی، هر دو در مسند معاونت قوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در مقام قاضی القضات، در قوه قضائیه حضور داشته است. اخیراً نیز به مدت منصفانه سال است کدام ممکن است در کسوت ریاست جمهور بر کرسی نشسته است. همراه خود این اوصاف، اگر هر گشایشی در تعمیر حصر صورت بگیرد، رئیسی باید به این پرس و جو پاسخ دهد کدام ممکن است اگر این بالقوه را برای تعمیر حصر داشته است، چرا شبیه به زمان کدام ممکن است در قوه قضائیه بود این اتفاق نیفتاده است؟ هر دو اگر این حصر غیر قانونی بوده، چرا رئیسی کدام ممکن است داعیه‌اش کسب اطلاعات در مورد کشتی همراه خود فساد در قوه قضائیه، گوش فلک را خودداری کنید کرده بود، شبیه به زمان جلوی این اقدام غیر قانونی را نگرفت؟

علاوه بر این اگر حصر قانونی است – کدام ممکن است نیست- چطور می‌شود رئیس جمهور کدام ممکن است در کنترل نظارت بر حسن اجرای قوانین اساسی است، می‌تواند قوانین را نقض کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر حصر را انجام دهد؟ حتی وقتی این حصر غیر قانونی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس جمهور توانسته همراه خود استفاده اجتناب کرده اند تعهد قانونی شخصی کسب اطلاعات در مورد نظارت بر حسن اجرای قوانین، این ضرر را رفع تدریجی، چرا در زمان رئیس جمهوری زودتر، قوه قضائیه‌ای کدام ممکن است ریاستش بر عهده آقای رئیسی بود، همراه خود رئیس جمهور {در این} زمینه همکاری نکرد؟

اینها همه سوالاتی است کدام ممکن است اگر هواداران رئیسی اعلام کردن دارند کدام ممکن است او تعمیر حصر را انجام داده، رئیس مقامات مورد پسند‌شان باید به آن است پاسخ دهد.  

در واقع، بدیهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون ملاحظه است کدام ممکن است علیرغم این سوالات، هر اقدامی کدام ممکن است در نتیجه تعمیر این حصر غیر قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احقاق حق ثلاثه محصوره شود، اجتناب کرده اند جانب هرکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دولتی قابل پاداش است.

انتهای پیام