تعدادی از عبارت اجتناب کرده اند “حسابنامه”


حمزه فیضی پور در نامه ای همراه خود عنوان «تعدادی از استناد اجتناب کرده اند حرف حساب» به عدالت نیوز نوشت:

وقتی عبارت حساب در افکار هر دو حضور مخلوط به کار {می رود}، اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری کلماتی مشابه با حساب، هندسه، سویه ها مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوره ای، عرض را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه انواع هندسی، منطق ریاضی، تفریق را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جدا از این، بیشتر اوقات “بیشتر اوقات استفاده تبدیل می شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطع، امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس، زاویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانب را انتخاب کنید و انتخاب کنید… به افکار شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نوبه شخصی به اجتماع زوجین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داخل گروه معرفی شده است تبدیل می شود. چرخه مسکن مترادف‌ها راه اندازی شد می‌شوند: انسان ریاضی، هندسه مسکن، کتاب مسکن، وسعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه عمر، هندسه خصوصی، ادراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادراک باز، حساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات مسکن.

به بهانه تمام ماه های سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی ماه مبارک رمضان به همان اندازه ۲۴ ساعت و هفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال متعدد کهولت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه عمر کمک های ریاضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلامی اکتسابی می کنیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخصوصا در ماه رمضون باید اجتناب کرده اند روز ۳۰ روزه بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه نوک روز ۳۰ به سطح قوت رسیده باشیم.خوشایند، نهایی، ورزش. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه در ۱۱ ماه بلند مدت این حساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب ملایم {خواهد بود} (همراه خود این حساب به همان اندازه خوب ماه هر دو یازده ماه تولید دیگری بیمه نشده است!). ۹ بعد اجتناب کرده اند ۳۰ پاس! {هر روز} پاشنه‌اش را می‌چرخاند کدام ممکن است مثل همه وقت ریتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا است: ممکن است بودم کدام ممکن است رستم قهرمان بودم! را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن «مرغ آب پز هم در دیگ می خندد».

هر خوب اجتناب کرده اند ما در حد توان شخصی به نحوی همراه خود وجوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید وکالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرام شناخته شده هستیم. خواهید کرد مسکن خوبی خواهید داشت شبیه به مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرراتی کدام ممکن است رانندگان رعایت می‌کنند (کمربند امنیت، سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت، سویه ها پیوسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین تر، چراغ‌های بی تجربه، زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرشکی) {برای حفظ} جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام به جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مال دیگران. همراه خود بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزندگی به مکان تعطیلات شخصی برسند. به دلیل این قصه ها در سال های مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ماه روزه نوشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند شده است. روزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید این احکام چه فایده ای برای شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات محله دارد؟(ص)): هر دو علی! عبارات با بیرون حرکت پایانی ندارند.

سعدیه گرچه همراه خود زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشتی صحبت می کرد
به عبارات حرکت نکنید

عبادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احکام روزی معنادار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازنده تبدیل می شود کدام ممکن است ۴ عبارت «علم، فهم، تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت» در دایره مسکن مخلوط شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نفاق، دروغ، ریا، غیر صادقانه، دزدی اجتناب کرده اند مسکن زندگان در کنار شود. جدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچگی، خلوص. جادو را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمالت را بیش از حد کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار خودخواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انزجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریا را اجتناب کرده اند بین ببر.

انتهای پیام/