تصویر | وضعیت اسفناک جاده های لبنان در پی فروپاشی مقامات


در پی گفتن وضعیت فروپاشی، تصاویری اجتناب کرده اند کیسه های زباله در جاده های لبنان گرفته شد.
تصاویری اجتناب کرده اند آشفتگی کیسه های زباله در یکی اجتناب کرده اند جاده های لبنان در وب های اجتماعی چاپ شده شده است کدام ممکن است بازدید کنندگان سایت را مسدود کرده است.
روز قبل از امروز سعده الشامی معاون نخست وزیر لبنان گفتن کرد کدام ممکن است مقامات لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی این ملت مناسب شدند. ریاض سلامه، رئیس موسسه مالی مرکزی لبنان نیز اظهار داشت: موسسه مالی مرکزی به وظایف شخصی طبق ماده ۷۰ قوانین پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتباری شکسته نشده خواهد داد.

انتهای پیام/