تصویری جدید اجتناب کرده اند دیدار حسن روحانی همراه خود رئیس معظم انقلابتصویری اجتناب کرده اند حسن روحانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سید حسن خمینی در دیدار دولتمردان همراه خود رئیس معظم انقلاب را تبصره می کنید.