(تصاویر) زندقی در پنجشیر زیر نظر طالبان


ولایت پنجشیر قادر ائل حکومت طالبان در افغانستان توسط تاتار خبرهای جهان تغییر شاده میخواهم بگویم چهار ماه در آن زندگی می کندی و نیروهای طالبان در نقاط مختلف بگذر. جایی که ایالت دده می شود. قبرستان بسازی، شداح احمدشاه مسعود، در درخشش عام آزاد است، و وساطت نیروهای طالبان، ولایت می چود.

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت