بی تابی دختر شهید سید عباس فاطمه به دست سردار شهسواری


توجه داشته باشید:

طفل شهید فاطمیه در آغوش سردار شهسویری:

سپهبد پدرم برای همه دنیا پدر مهربانی بود، سردار پدرم برای ما مثل کوه بود، سردار پدرم مرد خوب و خوبی بود… برو، همدیگر را دوست داشتند، همدیگر را دوست داشتند و خدایا سردار، پدر رفتم در غذای کسانی که نمی شناسیم نشستم تا شب دیگران روشن بماند.

پدرم همیشه بسیج و ولایت و بهشت ​​را دوست داشت و به بهشت ​​رفت

خوب بخواب بابا تو راه افتادی…