بیماری هایی کدام ممکن است خانمها خانگی را شبح می تنبل
عالی بررسی نماد داد زنانی کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۶۰ ساعت در هفته کار می کنند تا حد زیادی کشف نشده خطر ابتلا به بیماری مزمن هستند.