به زودی اجتماع بزرگ سلام فرمانده در ورزشگاه آزادیدعوت حاج ابوذر روحی از مردم تهران:

هفته آینده ورزشگاه صدهزار نفری آزادی، میزبان خانواده های تهرانی برای برگزاری اجتماع سلام فرمـــــ.انده خواهد بود.

عقیق: هفته آینده ورزشگاه صدهزار نفری آزادی، میزبان خانواده های تهرانی برای برگزاری اجتماع سلام فرمـــــ.انده خواهد بود.

در ادامه توضیحات حاج ابوذر روحی درباره این اجتماع بزرگ را ببینید:

تعداد بازدید : ۲