به جای آن حمله به حداقل حقوق کارمندان به در نظر گرفته شده مشکلات معیشتی آنها باشیم – مکان خبری تحلیلی افق


به گزارش افق نیوز ، علی خدایی عضو شورای‌برتر کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نائب رئیس کانون برتر شوراهای اسلامی کار در مصاحبه همراه خود رادیو همراه خود ردیابی به تحریک کردن هفته کارمند ذکر شد: امیدوارم کدام ممکن است {در این} هفته به‌جای حمله به حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت قبلاً کسب شده کارمندان، به در نظر گرفته شده مشکلات معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری آنها در بحث‌های کاری باشیم.

وی افزود: فراموش نکنیم کدام ممکن است کارمندان بیش اجتناب کرده اند نیمی اجتناب کرده اند گروه این ملت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش‌های مختلف همواره پشتیبان ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نظام بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هستند.

نائب رئیس کانون برتر شوراهای اسلامی کار همراه خود ردیابی به افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ ذکر شد: بر هیچ کسی روکش دار نیست کدام ممکن است این حداقل مزد تصمیم گیری شده باقی مانده است هم همراه خود حداقل‌های قانونی ما شکاف دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما کارمندان هستیم کدام ممکن است باقی مانده است هم بابت حداقل مزد تصمیم گیری شده باید غمگین باشیم.

خدایی ذکر شد: اگر مسئولان تورم را به صفر می‌رساندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت‌ها در سال جاری به شبیه به قیمت سال ۱۴۰۰ باقی می‌ماند هیچ نیازی به افزایش حقوق نبود با این حال این اتفاق نیفتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما هرسال ساده امکانات کسب ازدست‌گذشت کارمند را جبران می‌کنیم با این حال بعد اجتناب کرده اند تعدادی از ماه تأثیر شبیه به افزایش حقوق هم اجتناب کرده اند بین می‌رود.

نائب رئیس کانون برتر شوراهای اسلامی کار ملت همراه خود ردیابی به اینکه ما هم تابعی اجتناب کرده اند نرخ تورم در محله هستیم ذکر شد: حداقل دستمزد عالی قوانین حمایتی است. مطابق نصّ صریح قوانین کار، شورای‌برتر کار موظف به تصمیم گیری مزد شده با این حال باید به‌مقیاس‌ای باشد کدام ممکن است حداقل‌های مسکن را تهیه کنید تنبل.

وی تصریح کرد: معمولی حداقل‌های عالی مسکن ۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۷۰ هزار تومان است با این حال مزد تصمیم گیری شده برای امسال ۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ هزار تومان بود با این حال خاص نیست کدام ممکن است چرا آقایان دائماً افزایش ۵۷ درصدی را عالی می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراموش می‌کنند کدام ممکن است اساس دستمزد را اجتناب کرده اند ابتدا نوزاد نگه داشتند.

تسنیم