برگزاری هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و قزاقستان


برگزاری هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و قزاقستان

هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و قزاقستان روزهای دوم تا سوم اسفند ماه در هر


هزارش ایلنا و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران


یر اجلاس در همکاری‌های اقتصادی ایران


بنابراین گزارش، وزیر جهاد کشاورزی رئیس ایرانی هفدهمین اجلاس کمیسیون همکاری های اقتصادی ایران و قزاقستان است.


در این اجلاس معاون وزیر تجارت و همگرایی کشور قزاقستان در رأس یک هیأت بلند پایه ۵۴ نفره از بخش دولتی و خصوصی و متشکل از وزارتخانه های امور خارجه، انرژی، کشاورزی، اقتصادی، حمل و نقل و تجارت شرکت می کنند.


راس این گزارش، مدیران عامل ۲۵ شرکت خصوصی در زمینه های مختلف اقتصادی، هیأت قزاقستانی را همراهی می کنند.


شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و قزاقستان در مهر ا ال د د د د


انتهای پیام /

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت