برگزاری اولین نشست این سیستم ریزی همراه خود ستاد عملیاتی رشد اقتصاد داده ها بنیان کرمانشاه / استان فیلمبرگزاری اولین نشست این سیستم ریزی همراه خود ستاد عملیاتی رشد اقتصاد داده ها بنیان کرمانشاه / استان فیلم