برای شفای آیت الله فاطمی نیا دعا کنیدپس اجتناب کرده اند شیوع بیماری آیت الله فاطمی نیا، خانوار ایشان اجتناب کرده اند همگان تقاضا کردند کدام ممکن است برای بهزیستی آیت الله فاطمی نیا دعا کنند.

عقیق: پس اجتناب کرده اند وخیم شدن وضعیت درگذشت آیت الله فاطمی نیا، خانوار ایشان اجتناب کرده اند همگان تقاضا کردند کدام ممکن است برای افزایش جاری نهایی آیت الله فاطمی نیا دعا کنند.

این درک اخلاق سال هاست کدام ممکن است همراه خود بیشتر سرطان ها نبرد می تدریجی.