بازگشایی مدارس نیز با بیرون قید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرط اصلاح کرد


به گزارش تابناک کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد، حسنعلی عزت خواه در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی تلویزیونی همراه خود صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما وسط کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد اظهار داشت: مقاطع مختلف تحصیلی اجتناب کرده اند ۱۴ فروردین ماه اجتناب کرده اند اوج گرفته تبدیل می شود.

وی همراه خود خاص اینکه ۱۹۴ دانشگاه در ایام نوروز پذیرای بازدیدکنندگان نوروزی بوده اند، اظهار داشت: ضدعفونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقاوم سازی مدارس در روزهای باقی مانده به همان اندازه ۱۴ فروردین توسط مدیران مدارس انجام تبدیل می شود.

عزت خواه افزود؛ در نشستی همراه خود موضوعات مطالعاتی در وب همراه خود وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای معاونین آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش بر افتتاح با بیرون قید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرط مدارس تاکید شد.

مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد اظهار داشت؛ همراه خود همکاری اولیاء، مربیان نهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ارگان ها در ۱۴ فروردین شاهد حضور پرشور دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها آموزان در مدارس خواهیم بود.

عزت خواه علاوه بر این اظهار داشت: دانشگاهیان نبر اختصاص داده شده هستند {برای تقویت} نظام آموزشی در امتداد طرف داده ها آموزان باشند.