بازخورد مشتریان جامعه های اجتماعی دانستن درباره این سیستم اقامت پس اجتناب کرده اند اقامت


این سیستم اقامت «پس اجتناب کرده اند اقامت» به بازرسی تجربیات نزدیک به نابودی می‌پردازد.

برترین‌ها: یکی اجتناب کرده اند این سیستم‌هایی کدام ممکن است در ایام ماه مبارک رمضان اجتناب کرده اند رسانه سراسری چاپ شده می‌شود، این سیستم «اقامت پس اجتناب کرده اند اقامت» است کدام ممکن است در زمان حال‌ها جامعه ۴ سیما، در گذشته اجتناب کرده اند اذان مغرب، میزبانی اجتناب کرده اند آن را بر عهده دارد. این این سیستم کدام ممکن است عباس موزون، تهیه کنندگی، اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوژه یابی آن را برعهده دارد، به بازرسی تجربیات نزدیک به نابودی می‌پردازد. علاوه بر این در وب‌های اجتماعی علی الخصوص در توییتر هم هشتگی همراه خود اسم این این سیستم به راه افتاده است کدام ممکن است پاسخ‌هایی اجتناب کرده اند سوی بینندگان این این سیستم به در کنار داشته است.

سنجاق
آیا جنجالی‌ترین برنامه تلویزیون دروغ می‌گوید؟

علیرضا اسماعیل‌زاده دانستن درباره این این سیستم در شبکه‌مکان فرارو می‌نویسد: شناسایی این این سیستم اجتناب کرده اند کتاب Life After Life گرفته شده کدام ممکن است ریموند مودی (Raymond Moody) آن را در سال ۱۹۷۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اتصال همراه خود موضوع «تخصص‌های نزدیک به نابودی» تالیف کرد (این اصطلاحی است کدام ممکن است شخصی مودی برای نخستین بار آن را در همین کتاب به کار برد). این کتاب حاصل گفتگو همراه خود ۱۵۰ نفر اجتناب کرده اند کسانی است کدام ممکن است چنین تخصص‌ای داشته‌اند. مودی همه اینها تجربیات را شناخته شده به عنوان اثباتی برای وجود روح غیرمادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیات بعد اجتناب کرده اند نابودی در تذکر می‌گیرد.

دیدگاهی کدام ممکن است مودی در کتاب پرفروش شخصی مطرح کرده است، از طریق سال‌ها همراه خود انتقادات گوناگونی اجتناب کرده اند جانب منطقه‌های مختلف آموزشی مواجه شده است. اصولاً انتقاداتی کدام ممکن است به این دیدگاه وارد شده‌اند، بر نادرست بودن فرآیند او به دلیل‌گیری اجتناب کرده اند داده‌ها تاکید دارند. برخی آموزش داده شده است‌اند کدام ممکن است مودی به دلیل‌گیری شخصی، تحقیقات آموزشی دربارۀ تخصص‌های توهمی را نادیده گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری هم بر این نکته تاکید کرده‌اند کدام ممکن است هیچ مدرکی دال بر اینکه این اشخاص حقیقی واقعا بی جان باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاهیشان به صورت انصافاً بی طرفانه اجتناب کرده اند هیکل یکپارچه پیدا کرده باشد {وجود ندارد}.

از هر لحاظ بحث دربارۀ موضوع تخصص‌های نزدیک به نابودی بحثی یکپارچه‌دار است کدام ممکن است دربارۀ آن ادامه دارد دیدگاه‌های متفاوتی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین‌های مختلفی دربارۀ آن حاضر می‌شود؛ به همین دلیل مقرون به صرفه‌ترین انتظاری کدام ممکن است می‌توانیم داشته باشیم اینجا است کدام ممکن است هر برنامۀ جدیدی کدام ممکن است همراه خود محوریت این موضوع ساخته می‌شود به شما فرصت دهد گامی رو به ورودی در شفاف‌تر کردن این بحث هر دو گشودن گره‌های آن بردارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه‌بخشی برای بیننده فراهم تدریجی.

با این حال برنامۀ «اقامت پس اجتناب کرده اند اقامت» کوچکترین قدمی در جهت پیشبرد این بحث نتوانسته است بردارد. این این سیستم چون آن است نامش اجتناب کرده اند کتاب مودی گرفته شده، تمام روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیتش هم در شبیه به دیدگاه چکیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ روشنگری اخیر، استدلال اخیر هر دو رویکرد اخیر‌ای نسبت به موضوع حاضر نداده است. این این سیستم در مقابل این اعلام کردن کدام ممکن است می‌گوید «صرفا منصفانه گفتگوی تلویزیونی نیست»، دقیقا ساده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده منصفانه «شوی تلویزیونی» است کدام ممکن است برای خیلی اجتناب کرده اند بینندگان جالب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی قابل انجام است تاثیرگذار هم باشد، با این حال هیچ رنگی اجتناب کرده اند پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه‌بخشی دقیق در آن نیست.

آیا جنجالی‌ترین برنامه تلویزیون دروغ می‌گوید؟

نوع تخصص‌هایی کدام ممکن است بعضی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی حاضر در گفتگو‌ها مطرح می‌کنند، بیش اجتناب کرده اند آنکه همراه خود آموزه‌های اسلامی نسبت داشته باشند، همراه خود فرم معنویت اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیردینی در پیوند هستند. ابین الکساندر {در این} این سیستم می‌گوید کدام ممکن است به همان اندازه در گذشته اجتناب کرده اند تجربۀ نزدیک به مرگش انصافاً ماتریالیست بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ اعتقاد دینی‌ای نداشته. با این حال همراه خود اینحال تجربۀ او انصافاً بهشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب {بوده است}. او می‌گوید این تخصص به او تحقق یافته است کدام ممکن است آدم‌ها صرفا اگر به دیگران آسیبی نرسانند، اقامت درستی دارند. او همراه خود نقل قولی اجتناب کرده اند کریستوفر کاپس می‌گوید: «مادامی کدام ممکن است آدم‌ها وارد نبرد همراه خود دیگران نشوند هر دو به طرد سهام دامن نزنند در مسیر درست درستی قرار دارند». شاید در به نظر می رسد این حرف قابل قبولی به تذکر برسد، با این حال خرافه هر دو انحراف در همه زمان ها به واسطۀ شباهتی کدام ممکن است به واقعیت دارد می‌تواند در افکار اشخاص حقیقی رسوخ تدریجی.

علاوه بر این برخی مشتریان در توئیتر تحلیل‌های متفاوتی را نیاز دادند:

علیرضا {در این}‌باره نوشت: تحلیل منصفانه پرستار اجتناب کرده اند این سیستم #زندگی_پس_از_زندگی :

تعدادی از جاده همراه خود من همراهی کنید:

شناخته شده به عنوان منصفانه پرستار آقا همراه خود سابقه ۱۲ سال کار بخش های مختلف بیمارستان ویژه به ویژه جاهایی کدام ممکن است همراه خود جان انسان ها اوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار داریم

اولا:در درستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداقت مهمانان این سیستم همین بس کدام ممکن است تعاریف شون کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش درست مثل هم هست

دوما: هدف تولید دیگری در تایید تخصص گر ها؛ دقیق از محسوس اتفاقاتی است کدام ممکن است در تنظیم احاطه یه شخص در حالت اغما افتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اون شخص همه رو دیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان هر چیزی کدام ممکن است رئوس مطالب میکنه عین واقعیته

پ ن:باشی ماهر ترین فیلمها وقتی فضای ساختگی بیمارستان رو میسازن ما همراه خود اولین ظاهر شد ۶تا صوتی ازشون در میاریم با این حال چیزهایی کدام ممکن است این بندگان خدا رئوس مطالب میکنند عین واقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین صحنه بیمارستان های ایرانه. همین اصولاً من را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش کرد پیگیر این سیستم باشم. یکی یکی ادم هایی رو کدام ممکن است cpr کرده بودیم اومدن جلوی چشمم: خدایی نکرده باشی اون حالت کوتاهی اجتناب کرده اند ما ندیده باشن برای مثال اون پلیس گلپایگانی؛ درجه gcs هر دو هوشیاریش چه قد بوده کدام ممکن است میخاستن اعضاعش اهدا کنن در نظر گرفته شده کن آفتاب بندازی باشی مردمک توجه فرد مبتلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم نشه(ساقه ذهن کدام ممکن است ضربان روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنفس مدیریت میکنه هم مرخص)

همون روز وابسته هاش اومدن اجتناب کرده اند پایین شیشه icu را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان داره میگه فلانی چه ساعتی اومدن جلب رضایت. حالا همه اینها به کناربرای منه فرم( کدام ممکن است اهل وجدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماز روزه هم هستم)  منصفانه تلنگر اساسی زده کدام ممکن است حساب خدا خیلی از محسوس تر اجتناب کرده اند اون تصور ما (ذره المثقال)است_مگر همه پیغمبران نذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشیر نبودن؟خوشایند حالا یکی پیدا شده داره وجدان به خواب گذشت محله رو تکون میدهکار زیبایی شناختی بیشتر اجتناب کرده اند این؟خروجی این این سیستم برای مخاطبها حتی برای مدت محدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختصر:تحویل داد اجتناب کرده اند هم نوع، استقامت در مصیبت ها، ایمان، دوری اجتناب کرده اند تجملات،به در نظر گرفته شده نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخرت بودن،ادراک به زودگذر بودن لذت های دنیا، ترس اجتناب کرده اند روز حساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید …..میباشدمطمعن باشید در ماه های بلند مدت روی امار پاره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرائم تاثیر داره.

آیا جنجالی‌ترین برنامه تلویزیون دروغ می‌گوید؟

عبدالرضا داوری، سرزنده رسانه‌ای در راه دیگر این دیدگاه ایستاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقد است: یکی اجتناب کرده اند اساتید روانپزشک میگفت این سیستم #زندگی_پس_از_زندگی، به بهانه تجربیات حین نابودی، مروج خرافات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توهمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربه شدن بر موج احساسات محله است. این روانپزشک همراه خود حاضر تعدادی از پژوهش آموزشی اصلی آرم داد کدام ممکن است همه این چیزها اگر صادق هم باشند، ناشی اجتناب کرده اند فعل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفعالات ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص زیسته اشخاص حقیقی است.

مثلا در حین نابودی همراه خود کاهش از حداکثر فشار خون، انسان منصفانه هاله سفید میبیند کدام ممکن است بافت میکند وارد تونلی اجتناب کرده اند آفتاب شده هر دو حس رویاگون جلب رضایت همراه خود مسیح در مسیحیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائمه در شیعیان.فارغ اجتناب کرده اند این، وقتی امکان راستی آزمایی ادعاهای مطروحه {در این} این سیستم نیست، دقیق کلی آنها، جز فروش خرافات، نتیجه‌ای دارد؟

پیام منصفانه درک روانپزشگی: در حین نابودی، به خاطر کاهش اکسیژن رسانی (هیپوکسی) در ناحیه لوب‌اوکسی‌پیتال در نتیجه دید تونلی نورانی {در این} اشخاص حقیقی می‌شود. این تخصص بیولوژیک را، اشخاص حقیقی خرافی به تخصص مذهبی نابودی یاد می‌کنند کدام ممکن است ناشی اجتناب کرده اند جهالتشان نسبت به سیستم ذهن انسان است.

سایر مشتریان نیز بازخورد متفاوتی دارند:

آیا جنجالی‌ترین برنامه تلویزیون دروغ می‌گوید؟
آیا جنجالی‌ترین برنامه تلویزیون دروغ می‌گوید؟
آیا جنجالی‌ترین برنامه تلویزیون دروغ می‌گوید؟
آیا جنجالی‌ترین برنامه تلویزیون دروغ می‌گوید؟

انتهای پیام