این سیستم منتشر شده دانشگاه تلویزیون چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱به گزارش گروه محله ایسکانیوز، وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش این سیستم مدارس تلویزیونی روز چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه در تمامی مقاطع تحصیلی را گفتن کرد.

اصولاً بیاموزید: این سیستم منتشر شده دانشگاه تلویزیون سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش جامعه:

……………. 🌱🌱🌱 …………….
📋🛠تکنولوژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان:

🕖ساعت ٨: ۰۰ به همان اندازه ۸:۳۰
تعمیرات کمربند – بخش فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص آن

🕖ساعت ٨: ٣٠ به همان اندازه ٩
صابون سازی – بخش فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار آن

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
۶ اساس ابتدایی:

۱۳:۴۵ به همان اندازه ۱۴:۰۵
تفریحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاضی
اولین اساس
🕖ساعت ۱۴: ۰۸ به همان اندازه ۱۶: ۴
علوم تجربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه
گروه دوم
۱۴:۳۲ به همان اندازه ۱۴:۵۲
فارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگارش
گروه سوم
۱۴:۵۵ الی ۱۵:۱۵
تفریحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاضی
گروه چهارم

۱۵:۱۸ به همان اندازه ۱۵:۳۸
علوم تجربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه
سطح پنجم
اجتناب کرده اند ساعت ۱۵:۴۰ الی ۱۶:۰۰
را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگارش
گروه ششم

………………………….. 🌱🌱 …………..

تصویر وسط اول:

۱۶:۰۰ الی ۱۶:۳۰
آمار
گروه هفتم

۱۶ساع ۱۶: ۳۰ به همان اندازه ۱:.
آمار
گروه هشتم

اجتناب کرده اند ساعت ۷:۰۰ الی ۱۷:۳۰
آمار
گروه نهم

………………… 🌿🌿🌿 …………………

را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط ۲:

🕖 اجتناب کرده اند ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷:۵۰
ریاضی ۲ – اساس یازدهم – علوم تستی

🕖 اجتناب کرده اند ساعت ۱۷:۵۰ به همان اندازه ۱۸:۱۰
ریاضی ۲ – اساس یازدهم – علوم تستی

۱۸:۱۰ الی ۱۸:۳۵
فیزیک سوم – گروه ۱۲ – علوم تجربی

۱۸:۳۵ الی ۱۹:۰۰
فیزیک سوم – گروه ۱۲ – علوم تجربی

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

این سیستم دانشگاه تلویزیون ایران
جامعه هو امید روز
چهارشنبه ۱۷ فروردین ماه🔻

تحقیق تجربی یکپارچه، حساب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت 🧑🏻‍🔬👩🏻‍🏭🧑🏻‍⚖️

۱۰:۳۰ عصر

س آموزش: عربی
اساس ایه: دوازده
📌دسته: روال

ساعت ۱۱:۰۰

📚تحصیل: آموزش کارآفرینی
اساس ایه: عشر
📌دسته: روال

🔻📐 📐 📐 📏

آموزش ماهر 👨🏻‍🔧📋🛠👩🏻‍🔧
ساعت ۱۲:۰۰

📚تحصیل: اساس داده ها فنی اساس
اساس: دهم
📌بخش: مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز

ساعت ۱۲:۳۰ بعد اجتناب کرده اند ظهر
📒بررسی: تعویض گیربکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب
اساس ایه: یازدهم
📌گروه: مکانیک

⚙️ 📎 📝 🖇 📚 🔗 📒 🧷📕

رفع ورزش ۱۳:۰۰

آموزش: زیست شناسی
اساس: یازدهم

آموزش: حسابداری
اساس: یازدهم
🌸🌸🌸🌸