ایمان شترمرغ نباید وجود داشته باشدپی آموزش آقای |

آقای آسیدعلی خامنه ای می گوید: «اسدعلی در درگیری لشکر شخصی»، این شعر عربی است کدام ممکن است به ما می گوید وقتی می رسیم ظریف می شوند با این حال در درگیری ها با دشمنان گردن کلفت مواجه می شوند. مسلح به شمشیر

عقیق:اینکه ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید منش مؤمنان دقیق چیست، موضوعی است کدام ممکن است همواره موضوع واقعیت جویان {بوده است}. ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت ۲ بال راه ایمان هستند کدام ممکن است جمعاً انسان را به ارتفاع سعادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موفقیت می رساند. آنچه در یکپارچه می خوانید، نقل قولی اجتناب کرده اند علمای عالی جهان، آیت الله خامنه ای است.

این نکته مهمی است کدام ممکن است قیود مؤمن کوتاه مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیاری نیست. که ممکن نیست کدام ممکن است هرکس بخواهد شخصی را مؤمن بداند، هر جا کدام ممکن است دنبال چیز خوب در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصالح شخصی است، مؤمن شود، هر جا ممکن است به تماس گرفتن ایمان سفر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وانمود تنبل کدام ممکن است ممکن انجام می دهد، اسم ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان. منصفانه حرکت در مواردی کدام ممکن است ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت برای او خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلاح انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیر بیش اجتناب کرده اند حد تحمیل نمی شود، باید اجتناب کرده اند عنوان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان ایمان در اطراف شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به واجبات ایمان حرکت تنبل. همین جا می گفتیم این شخصیت اجتناب کرده اند بزرگواران است، بزرگواران را اینگونه می گفتیم. همه مردمان دنیا برای منفعت هستند، کی تمایل دارد ضرر تنبل؟ منظور اجتناب کرده اند سودجویان کسانی است کدام ممکن است به خاطر شخصی حاضرند اجتناب کرده اند چیز خوب در مورد دنیوی بازو بکشند. سلاح های خشونت آمیز

برای خشونت خوبه

عرف آنها اینجا است کدام ممکن است در پی ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت هستند تا جایی کدام ممکن است می خواهند به آنها نفعی داشته باشد. چنین افرادی اجتناب کرده اند تذکر اسلام مؤمن نیستند، محتوای متنی قرآن به صراحت دقیق می تنبل کدام ممکن است آنها ایمان ندارند. به همین دلیل {در این} بحث ایمان کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند اولین نکاتی است کدام ممکن است در چارچوب مفهومی اندیشه اسلامی مطرح تبدیل می شود، به این نتیجه رسیده ایم کدام ممکن است اگر ایمان در کنار با تلاش باشد، ایمان با بیرون تلاش گمشده است. مسئولیت. با بیرون انجام واجبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عبارت تولید دیگری قرآن ایمانی با بیرون حرکت صالح نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار ایمان بر ایمان غیبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقلانی صدق نمی شود. جدا از این، باید به خاطر داشت کدام ممکن است تلاش در همه زمان ها جهانی نیست.

۹ به آن است نمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمک; ۹ {در این} نمک

{کسی که} مؤمن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌خواهد مؤمن نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ثمره مؤمن بودن بهره‌مند شود، باید نسبت به همه احکام خدا بافت تلاش تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه جای مکان بافت تلاش تنبل. آن کدام ممکن است معتقد است ایمان به خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمان به رسالت تلاش است، آن تلاش اینجا است کدام ممکن است همه بنده خدا باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است در حد توانم همه را بنده خدا کنم.پیامبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برهان وجود. منصفانه مبلغ پیامبر ممکن است برای ممکن است تلاش می‌دهد کدام ممکن است اجتناب کرده اند پیامبر پیروی کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند او نمونه بگیرم. اگر ممکن است به این معنا اعتراف کننده باشم، اگر این تلاش را بپذیرم، به این معنا نیست کدام ممکن است او با منصفانه حادثه طرفدار مواجه نیست کدام ممکن است خلاف این سیستم نبوی، خلاف سیره پیامبر خدا باشد، ممکن است گردن را پر خواهم کرد. چنین بافی می تواند یک حاضر مسلمان است. با این حال وقتی با واقعه ای بالاتر با این حال غم انگیزتر برخورد با می شوم کدام ممکن است خلاف مسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت نبوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسالت است، وظیفه شخصی را فراموش می کنم.

شترمرغ یا شیر جنگل؟

می گوید: با این حال با غول پیکر ترین شر، اصلاً با بدی مواجه نمی شوی. «اسد علی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فی الحروب النعمه» شعری عربی است کدام ممکن است شناخته شده به عنوان ضرب المثل به کار {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ما می گوید کدام ممکن است وقتی می رسند شیرند، با این حال در درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنان گردن کلفت با آنها برخورد با می شوند. توسط پسرها مسلح