ایران فهرست تحریم های آمریکا علیه تروریست ها را تهیه کرد – پایگاه خبری تحلیلی افق


به گزارش افق نیوز، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران فهرست تحریم های آمریکایی های انگشت اندرکار در اقدامات تروریستی را به رئوس مطالب زیر صادر کرد:

به تماس گرفتن خدا

ادعا وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تهیه فهرستی اجتناب کرده اند مجازات‌های آمریکایی‌هایی کدام ممکن است در اقدامات تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناقض حقوق بشر انگشت دارند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اجرای قوانین «کشتی با نقض حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تروریستی در آمریکا در قلمرو» به طور قابل توجهی چرخ دنده ۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵، آمریکایی‌های پیرو حقوق بشر مشمول قوانین هستند. مجازات های مقرر در قوانین فوق. این اشخاص حقیقی حسب مورد اجتناب کرده اند اقدامات (تحریم های زندان) آمریکا علیه افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات جمهوری اسلامی ایران، حمایت پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند گروه های تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این حمایت، ترتیب، اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور آن می باشند. شناخته شده به عنوان حمایت اجتناب کرده اند ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستم رژیم صهیونیستی {در این} زمینه به طور قابل توجهی علیه افراد مظلوم فلسطین انگشت داشته اند.

اقدامات قهرآمیز آمریکا علیه افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام عمدی آمریکا برای تحمیل سختی‌ها بر افراد ایران، اجتناب کرده اند جمله ممانعت اجتناب کرده اند ورود آنها به داروها، ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت پزشکی به طور قابل توجهی در اسبابک ها ابتلا به بیماری کووید-۱۹. علاوه بر این محرومیت آنان اجتناب کرده اند حقوق اولین جان ده ها میلیون نفر اجتناب کرده اند افراد ایران را به خطر انداخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر بهره مندی آنان اجتناب کرده اند حقوق مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی تأثیرات زیانباری گذاشته است. چنین اقداماتی نقض بدیهی اصول در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق اساسی بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی ای شرور اجتناب کرده اند نقض حقوق بشر است. علاوه بر این این سیستم ریزی، هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند اقدامات تروریستی، پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادی اجتناب کرده اند جمله تسلیحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش، آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب گروه های تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر انواع حمایت اجتناب کرده اند این تیم ها، نقض اصول در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقض تعهدات در سراسر جهان در زمینه تروریسم

مقامات آمریکا اجتناب کرده اند اقدامات فوق، سازمانی در سراسر جهان شخصی به احترام، حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت اجتناب کرده اند حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی شخصی به خودداری اجتناب کرده اند ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند اقدامات بشردوستانه، تروریسم پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودداری اجتناب کرده اند هرگونه اقدام حمایت، تسهیل یا اجرا کرده است. بدهی در سراسر جهان در آمریکا شناخته شده به عنوان عالی جنایت در سراسر جهان

به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران در راستای تعهدات در سراسر جهان شخصی در زمینه حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کشتی با تروریسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​تامین پولی تروریسم به طور قابل توجهی آمریکا آمریکا تحریم های مندرج {در این} قوانین را اعمال می تنبل. به سمت چنین افرادی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این گفتن می‌تنبل کدام ممکن است اعمال تحریم‌های بی حد و مرز، نقض شدید قوانین بین‌المللی حقوق بشر مندرج در قانون اساسی گروه ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغایر با اصول بین‌المللی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره‌مندی اجتناب کرده اند حقوق بشر را ممنوع می‌تنبل. بر این مقدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل جنایات آمریکا، تحریم‌های مورد بحث بیشتر مبتنی بر سازمانی جمهوری اسلامی ایران به مرتب کردن اقدامات قهری در یکپارچگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب اقدام تلافی‌جویانه است.

با عنایت به اسبابک ها فوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفاد کنوانسیون آمریکا برای کشتی با سوء استفاده اجتناب کرده اند حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تروریسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​تروریسم، کلیه طرف های ذینفع باید اقدامات مورد نیاز را برای اجرای مجازات های مندرج در آن قوانین انجام دهند.

افراد کشف نشده شبح تروریسم
مشارکت در ورزش های تروریستی سمت عنوان کودک داده شده مولا
 • کمک های پولی، اطلاعاتی، ارتش، تسلیحاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی آموزشی برای گروه های تروریستی در قلمرو
 • ترتیب، انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای اقدامات تروریستی به طور قابل توجهی تروریسم دولتی علیه جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ایران.
 • حمایت سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروغین اجتناب کرده اند گروهک تروریستی منافقین (نمایندگی در مجمع منافقین)
ژنرال سابق کارمند گروه ملل متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانده سابق کل عراق جورج ویلیام کیسی جونیور

جورج ویلیام کیسی

۱
 • کمک های پولی، اطلاعاتی، ارتش، تسلیحاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی آموزشی برای گروه های تروریستی در قلمرو
 • ترتیب، انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای اقدامات تروریستی به طور قابل توجهی تروریسم دولتی علیه جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ایران.
 • حمایت اجتناب کرده اند اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی
سرپرست سابق سنتکام جوزف وتل

جوزف رای

۲
 • ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل اقدامات تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران
فرمانده سابق نظامی آمریکا در افغانستان آستین اسکات میلر

آستین اسکات میلر

۳
 • حمایت سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروغین اجتناب کرده اند گروهک تروریستی منافقین (اجتناب کرده اند جمله را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی در مجمع منافقین)
رئیس ائتلاف علیه ایران هسته ای جو لیبرمن

جو لیبرمن

۲
 • حمایت اجتناب کرده اند گروهک تروریستی منافقین (اجتناب کرده اند جمله نمایندگی در مونتاژ منافقین – ۱۳۹۹)
سناتور سابق

را انتخاب کنید و انتخاب کنید وکیل عالی گروه تروریستی منافقین

رابرت توریسلی

رابرت توریچلی

۵
 • حمایت سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دروغ اجتناب کرده اند گروهک تروریستی منافقین (اجتناب کرده اند جمله نمایندگی در مجمع منافقین – ۱۳۹۹)
سخنگوی ترامپ (رئیس جمهور سابق آمریکا) رودولف ویلیام لوئیز جولیانی

رودولف ویلیام لوئیز جولیانی

۶
 • حمایت اجتناب کرده اند اقدامات تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظلم رژیم صهیونیستی در قلمرو
فرستاده آمریکا در لبنان دوروتی

دوروتی مورد

۷
 • حمایت اجتناب کرده اند اقدامات تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظلم رژیم صهیونیستی در قلمرو
مشاور سفارت آمریکا در فلسطین ریختن شد جاناتان شرایر

جاناتان فاسق

۸
 • حمایت اجتناب کرده اند اقدامات تروریستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظلم رژیم صهیونیستی در قلمرو
فرستاده سابق آمریکا در فلسطین اشغالی دیوید ملخ فریدمن

دیوید ملک

فریدمن

۹
افراد کشف نشده نقض حقوق بشر هستند
بخشی اجتناب کرده اند توصیه مجازات های ظالمانه سمت عنوان کودک داده شده مولا
 • محافظت، تأیید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور تحریم‌هایی کدام ممکن است علیه چیز خوب در مورد ظلم می‌کنند
 • حقوق سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلب حقوق اولین افراد ایران با اعمال پوشش تجاری در جهت تحمیل فشار اصولاً.
وزیر بازرگانی سابق آمریکا

(دوران ترامپ)

ویلبر لوئیس راس

ویلبر لوئیس راس

۱
 • تحمیل، اجرای پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور تحریم ها علیه چیز خوب در مورد ظالمانه چیز خوب در مورد سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلب حقوق اساسی افراد ایران.
وزیر دارایی سابق آمریکا آمریکا

(زمان اوباما)

جیکوب جوزف لو

جیکوب جوزف لو

۲
 • این سیستم ریزی، ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور تحریم های ظالمانه علیه چیز خوب در مورد سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی ایران
معاون رئیس جمهور سابق آمریکا در امور پولی

(دوران ترامپ)

سیگال پرل مندلسون

سیگال پرل مندلکر

۳
 • این سیستم ریزی، ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور تحریم های ظالمانه علیه چیز خوب در مورد سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی ایران
معاون رئیس جمهور سابق آمریکا در امور پولی

(دوران ترامپ)

جاستین جورج موزینیچ

جاستین جورج موزینیچ

۲
 • این سیستم ریزی، ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور تحریم های ظالمانه علیه چیز خوب در مورد سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی ایران
معاون رئیس جمهور سابق آمریکا در امور پولی

(دوران ترامپ)

مارشال بیلینگزلی

مارشال بیلیلنگسلیا

۵
 • این سیستم ریزی، ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور تحریم های ظالمانه علیه چیز خوب در مورد سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی ایران
معاون رئیس جمهور سابق آمریکا در امور پولی

(زمان اوباما)

سارا بلوم راسکین

سارا بلوم راسکین

۶
 • مشارکت در اجرای تحریم های ظالمانه با طراحی، افشاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام علیه جامعه های پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی های جمهوری اسلامی ایران.
رئیس سابق جامعه جرایم پولی نیروی انتظامی کنت بلانکو

کنت آ. بلانکو

۷
 • مشارکت در اجرای تحریم های ظالمانه با طراحی، افشاء را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام علیه جامعه های پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی های جمهوری اسلامی ایران.
مدیرکل سابق OFAC، اولین رئیس جامعه های مجری قوانین پولی مایکل مویزر

مایکل مویسر

۸
 • همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای تدوین پوشش سرکوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلب حقوق اولین افراد ایران با اعمال تحریم های ظالمانه.
فرستاده سابق آمریکا در آلمان ریچارد آلن گرنل

ریچارد آلن گرنل

۹
 • تسهیل تحریم های آمریکا با همکاری خزانه داری آمریکا برای ارزیابی دانش با اشاره به مجازات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات امنیتی در خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل ارجاع به گروه های مختلف مالی با اشاره به امتیازات مالی مربوط به تحریم ها.
مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس نمایندگی خارون متیو اپشتاین

متیو اپشتاین

۱۰
 • تسهیل تحریم های آمریکا با همکاری وزارت خزانه داری آمریکا در زمینه ارزیابی دانش اجتناب کرده اند طریق استفاده اجتناب کرده اند ابزارهای اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در امور تجاری، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی.
سرپرست مسئله نمایندگی خارون بنجامین اشمیت

بنجامین اشمیت

۱۱
 • با بازرسی ورزش های پولی در بخش های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی، مجازات های آمریکا را با همکاری خزانه داری آمریکا تسهیل کنید.
سرپرست اجرایی نمایندگی خارون را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند افسران سابق خزانه داری آمریکا در محل کار دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل هوارد مندلسون

هوارد مندلسون

۱۲
 • کمک به اعمال تحریم های ظالمانه علیه آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر دانش به OFAC اطمینان حاصل شود که آسانسور تحریم های ظالمانه.
سرپرست تحقیقات نمایندگی خارون بنجامین دیویس

بنجامین دیویس

۱۳
 • تواند به شما کمک کند اعمال تحریم‌های مقاوم‌تر آمریکا اجتناب کرده اند طریق توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشبرد تحقیقات خارون، هدف اصلی بر این سیستم‌های مربوط به تروریست‌ها در خاورمیانه، را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری با وزارت حفاظت آمریکا.
دستیار پژوهش خارون را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمند سابق OFAC مدل نخله

مدل نهلا

۱۴
 • با حاضر پوشش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه های تنبیهی به اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا {کمک کنید}
وزیر اجرایی نمایندگی خارون را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون سابق خزانه‌داری خزانه‌داری آمریکا جنیس گاردنر

جنیس گاردنر

۱۵

تسنیم

لینک مختصر: https://ofoghnews.ir/?p=367302