ایران به فرماندهی محافظت فشار بر اوج مذاکرات وین است


ایران مسئول حفظ تنش بر سر مذاکرات وین است

سخنگوی وزارت امور خارجه با تکرار برخی ادعاهای بی مقدمه، ایران را {به دلیل} شکسته نشده قوز کردن مذاکرات وین بی ارزش دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت تهران اجتناب کرده اند هماهنگی برای از سرگیری برجام جلوگیری کرده است.


به گزارش ایلنا، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تکرار ادعاهای بی مقدمه، ایران را به شکسته نشده قوز کردن مذاکرات وین متهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی شد تهران مانع اجتناب کرده اند هماهنگی احیا کردن شورای ایمنی گروه ملل شده است.


وی علاوه بر این با خاص اینکه زمان بدست آوردن به هماهنگی بر اوج مذاکرات هسته ای فرا رسیده است، اظهار داشت: ایران به مونتاژ سلاح هسته ای نزدیک شده است.


عالی مقام آمریکایی مشاوره است کدام ممکن است این سیستم هسته‌ای ایران به سطح‌ای رسیده است کدام ممکن است مدت دلسرد کردن هسته‌ای ایران به «ساده تعدادی از هفته» کاهش یافته است است کدام ممکن است می‌تواند هماهنگی جدید را تضعیف تنبل.


پرایس اظهار داشت: همه نمایندگی کنندگان در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی برجام به خوبی می دانند کدام ممکن است کدام طرف توصیه ها سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کدام طرف الزامات غیر برجام را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه به جایگاه حال رسیده ایم.


وی در عین جاری اظهار داشت، آمریکا همچنان معتقد است کدام ممکن است “ادامه دارد امکان رفع اختلافات باقی مانده با ایران در مذاکرات هسته ای موجود است.”


انتهای پیام/